آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک جلفا 1338 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
2,482,830
770,536,885,721 ریال
17,234,558 $
2
7 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
2,244,040
699,390,172,645 ریال
16,652,147 $
3
4 / 1399
جلفا
ترکيه
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
2,292,890
661,330,284,692 ریال
15,745,959 $
4
12 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,964,610
628,859,897,326 ریال
14,972,855 $
5
8 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,977,820
603,502,908,242 ریال
14,369,117 $
6
10 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,482,480
471,701,891,422 ریال
11,230,997 $
7
3 / 1399
جلفا
ترکيه
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
1,498,400
409,081,659,852 ریال
9,740,040 $
8
2 / 1399
جلفا
ترکيه
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
1,106,000
348,812,679,933 ریال
8,305,064 $
9
9 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,008,620
298,973,483,538 ریال
7,118,416 $
10
6 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
917,880
284,774,463,958 ریال
6,780,344 $
11
1 / 1399
جلفا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,327,280
157,095,328,179 ریال
3,740,365 $
12
9 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
10,297,768
152,355,391,783 ریال
3,627,509 $
13
1 / 1399
جلفا
ترکيه
24039100
توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته
427,350
119,444,089,965 ریال
2,843,907 $
14
11 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
7,439,707
108,276,828,363 ریال
2,578,020 $
15
2 / 1399
جلفا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
4,023,027
108,250,435,539 ریال
2,577,391 $
16
7 / 1399
جلفا
ترکيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
332,110
98,211,689,253 ریال
2,338,374 $
17
4 / 1399
جلفا
ترکيه
85079010
پليت باطري (Grid-Cast)
784,800
96,679,567,920 ریال
2,301,894 $
18
5 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
298,890
96,558,397,032 ریال
2,299,009 $
19
5 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
6,699,741
94,168,981,086 ریال
2,242,119 $
20
8 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
6,526,709
94,084,159,690 ریال
2,240,099 $
21
8 / 1399
جلفا
ترکيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
298,415
89,888,165,016 ریال
2,140,194 $
22
6 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
5,867,410
86,476,996,185 ریال
2,058,976 $
23
10 / 1399
جلفا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
5,576,983
83,781,975,666 ریال
1,994,809 $
24
4 / 1399
جلفا
ترکيه
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
469,648
83,557,861,527 ریال
1,989,473 $
25
7 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
5,992,263
82,722,495,416 ریال
1,969,583 $
26
11 / 1399
جلفا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
5,341,428
79,344,254,085 ریال
1,889,149 $
27
4 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
5,348,017
77,177,612,164 ریال
1,837,562 $
28
12 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
5,134,860
75,707,951,842 ریال
1,802,570 $
29
12 / 1399
جلفا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
5,030,482
74,232,649,328 ریال
1,767,444 $
30
9 / 1399
جلفا
ترکيه
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
236,030
68,167,176,615 ریال
1,623,028 $
31
10 / 1399
جلفا
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
4,463,994
66,724,672,043 ریال
1,588,683 $
32
8 / 1399
جلفا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
5,091,653
66,170,951,863 ریال
1,575,499 $
33
6 / 1399
جلفا
ترکيه
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
335,729
64,904,895,557 ریال
1,545,355 $
34
5 / 1399
جلفا
ترکيه
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
358,587
64,401,432,962 ریال
1,533,367 $
35
9 / 1399
جلفا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
4,328,815
59,628,590,901 ریال
1,419,728 $
36
10 / 1399
جلفا
ترکيه
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
175,317
53,161,332,698 ریال
1,265,746 $
37
12 / 1399
جلفا
ترکيه
55063000
ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده
362,532
52,130,599,717 ریال
1,241,205 $
38
7 / 1399
جلفا
ترکيه
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
237,530
48,902,154,067 ریال
1,164,337 $
39
12 / 1399
جلفا
ترکيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
153,315
48,213,388,589 ریال
1,147,938 $
40
11 / 1399
جلفا
ترکيه
94069010
گلخانه با تجه?زات کامل
670,795
46,457,700,403 ریال
1,106,136 $
41
9 / 1399
جلفا
ترکيه
55063000
ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده
356,889
46,043,582,510 ریال
1,096,276 $
42
5 / 1399
جلفا
ترکيه
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
165,420
45,208,331,670 ریال
1,076,389 $
43
4 / 1399
جلفا
ترکيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
133,546
44,255,615,228 ریال
1,053,705 $
44
5 / 1399
جلفا
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
599,100
43,683,776,770 ریال
895,276 $
45
10 / 1399
جلفا
ترکيه
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
24,520
43,288,474,560 ریال
1,030,678 $
46
8 / 1399
جلفا
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
519,764
43,232,206,316 ریال
1,029,338 $
47
2 / 1399
جلفا
ترکيه
85079010
پليت باطري (Grid-Cast)
360,000
42,660,384,000 ریال
1,015,723 $
48
6 / 1399
جلفا
ترکيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
143,044
41,169,521,575 ریال
980,227 $
49
3 / 1399
جلفا
ترکيه
85079010
پليت باطري (Grid-Cast)
332,400
40,381,760,640 ریال
961,470 $
50
12 / 1399
جلفا
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
660,444
39,706,449,600 ریال
945,392 $
مجموع کل (ریال): 8,103,472,155,652
مجموع کل (دلار): 191,683,440