آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک جلفا 20 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
79,300
37,069,032,723 ریال
819,060 $
2
9 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
67,601
31,070,002,427 ریال
739,762 $
3
6 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
54,623
28,151,170,614 ریال
670,266 $
4
12 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
55,155
28,069,906,742 ریال
668,331 $
5
4 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
45,262
22,610,676,709 ریال
538,349 $
6
5 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
36,717
19,289,976,893 ریال
459,285 $
7
7 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
38,199
17,044,141,373 ریال
405,813 $
8
10 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
32,097
16,512,002,809 ریال
393,143 $
9
2 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
45,886
16,027,873,364 ریال
381,616 $
10
8 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
20,883
10,422,106,213 ریال
248,145 $
11
3 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
10,790
5,893,152,602 ریال
140,313 $
12
3 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
406,277
5,356,996,015 ریال
127,548 $
13
6 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
367,860
4,519,480,733 ریال
107,607 $
14
4 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
318,060
4,200,408,754 ریال
100,010 $
15
5 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
250,670
2,978,786,091 ریال
70,923 $
16
4 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
82075090
ا بزارها براي سوراخ کردن مواد (بجزسنگ) به قطر بيش از 1.5 mm
5,000
1,179,925,000 ریال
28,093 $
17
10 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
45,740
758,781,201 ریال
18,066 $
18
4 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
1,600
377,576,000 ریال
8,990 $
19
2 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
1,364
320,754,000 ریال
7,637 $
20
4 / 1399
جلفا
فدراسیون روسيه
82074000
ا بزا ر براي قلاويز کردن ياحديده کردن.
640
151,030,400 ریال
3,596 $
مجموع کل (ریال): 252,003,780,663
مجموع کل (دلار): 5,936,553