آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک جلفا 27 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
5,233,430
61,740,086,094 ریال
1,470,002 $
2
7 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
4,006,895
50,061,377,139 ریال
1,191,938 $
3
6 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
3,597,719
46,734,134,814 ریال
1,112,717 $
4
3 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
2,074,271
27,449,545,915 ریال
653,561 $
5
5 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,517,250
18,332,507,559 ریال
436,488 $
6
12 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,232,755
17,258,593,654 ریال
410,919 $
7
10 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,164,165
17,166,026,940 ریال
408,715 $
8
12 / 1399
جلفا
گرجستان
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
271,250
17,147,942,892 ریال
408,284 $
9
8 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
867,918
13,780,382,276 ریال
328,104 $
10
3 / 1399
جلفا
گرجستان
87032319
ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي
10,750
10,984,062,500 ریال
312,500 $
11
9 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
692,052
10,157,464,800 ریال
241,844 $
12
2 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
590,050
7,601,106,864 ریال
180,979 $
13
1 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
390,666
5,688,885,740 ریال
135,450 $
14
11 / 1399
جلفا
گرجستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
417,050
5,464,411,440 ریال
130,105 $
15
5 / 1399
جلفا
گرجستان
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
62,500
5,195,956,500 ریال
123,713 $
16
4 / 1399
جلفا
گرجستان
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
75,500
4,251,367,750 ریال
101,223 $
17
12 / 1399
جلفا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
75,000
3,139,334,820 ریال
74,746 $
18
11 / 1399
جلفا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
72,096
2,586,852,048 ریال
61,592 $
19
10 / 1399
جلفا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
72,000
2,581,154,136 ریال
61,456 $
20
5 / 1399
جلفا
گرجستان
87034020
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 1501 تا 2000cc (بنزین / هیبرید)
2,800
2,298,806,300 ریال
54,036 $
21
6 / 1399
جلفا
گرجستان
87034020
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 1501 تا 2000cc (بنزین / هیبرید)
2,700
2,282,485,000 ریال
53,648 $
22
4 / 1399
جلفا
گرجستان
87034020
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 1501 تا 2000cc (بنزین / هیبرید)
2,600
2,229,730,200 ریال
53,089 $
23
10 / 1399
جلفا
گرجستان
28100010
اسيد بريک
39,900
1,448,719,723 ریال
34,493 $
24
7 / 1399
جلفا
گرجستان
44039400
از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر
127,720
1,433,512,168 ریال
34,131 $
25
9 / 1399
جلفا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
24,000
856,031,440 ریال
20,382 $
26
8 / 1399
جلفا
گرجستان
72023000
فروسيليکومنگنز.
24,000
822,146,512 ریال
19,575 $
27
9 / 1399
جلفا
گرجستان
28100010
اسيد بريک
19,950
736,000,996 ریال
17,524 $
مجموع کل (ریال): 339,428,626,220
مجموع کل (دلار): 8,131,214