آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک ذوب آهنآمار کل واردات از کشور عمان گمرک ذوب آهن 11 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
2,324,000
113,765,760,416 ریال
2,708,709 $
2
1 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
2,324,000
109,058,348,245 ریال
2,596,627 $
3
3 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
2,072,090
96,908,857,155 ریال
2,307,354 $
4
4 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,512,000
67,643,886,373 ریال
1,610,569 $
5
6 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,232,000
53,987,024,488 ریال
1,285,405 $
6
12 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,008,000
41,685,081,692 ریال
992,502 $
7
7 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
504,000
22,085,600,927 ریال
525,848 $
8
5 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
476,000
21,065,469,935 ریال
501,559 $
9
1 / 1399
ذوب آهن
عمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
154,209
20,933,488,434 ریال
498,416 $
10
11 / 1399
ذوب آهن
عمان
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
336,000
13,895,027,231 ریال
330,834 $
11
4 / 1399
ذوب آهن
عمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
80,996
10,949,419,241 ریال
260,700 $
مجموع کل (ریال): 571,977,964,137
مجموع کل (دلار): 13,618,523