آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک زاهدانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک زاهدان 11 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
2,394,875
175,897,602,518 ریال
4,188,038 $
2
11 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
1,758,499
134,004,311,414 ریال
3,190,579 $
3
10 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
921,625
69,735,334,879 ریال
1,660,365 $
4
9 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
824,214
64,265,676,063 ریال
1,530,135 $
5
8 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
848,000
60,556,410,297 ریال
1,441,819 $
6
7 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
746,531
54,156,185,038 ریال
1,289,433 $
7
5 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
572,135
44,154,746,583 ریال
1,051,303 $
8
5 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
254,966
20,903,148,021 ریال
497,694 $
9
6 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
150,818
11,314,884,063 ریال
269,402 $
10
4 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
122,385
9,597,992,183 ریال
228,524 $
11
3 / 1399
زاهدان
امارات متحده عربي
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
50,000
3,528,200,130 ریال
84,005 $
مجموع کل (ریال): 648,114,491,189
مجموع کل (دلار): 15,431,297