آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک زاهدانآمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک زاهدان 29 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
9,763,320
458,913,748,754 ریال
10,926,518 $
2
12 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
4,923,160
195,490,754,588 ریال
4,654,542 $
3
11 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,643,920
141,176,414,518 ریال
3,361,343 $
4
8 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,900,000
131,964,610,930 ریال
3,142,015 $
5
10 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
1,462,000
107,721,984,890 ریال
2,564,809 $
6
10 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,177,560
103,687,678,958 ریال
2,468,754 $
7
8 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
1,310,100
98,274,115,433 ریال
2,339,860 $
8
9 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
1,265,925
92,647,080,618 ریال
2,205,883 $
9
9 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,785,000
78,173,856,685 ریال
1,861,282 $
10
11 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
962,125
69,763,881,964 ریال
1,661,045 $
11
7 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
907,375
66,800,314,458 ریال
1,590,484 $
12
4 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,860,000
59,898,639,460 ریال
1,426,158 $
13
12 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
773,500
57,349,390,758 ریال
1,365,462 $
14
2 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,500,000
52,577,608,800 ریال
1,251,848 $
15
6 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
612,400
45,393,056,592 ریال
1,080,787 $
16
4 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
646,750
44,357,479,206 ریال
1,056,130 $
17
7 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
585,000
27,649,416,417 ریال
658,319 $
18
9 / 1399
زاهدان
پاکستان
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
600,258
27,499,340,715 ریال
654,746 $
19
5 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
318,849
22,837,550,490 ریال
543,751 $
20
1 / 1399
زاهدان
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
450,000
20,377,796,400 ریال
485,186 $
21
12 / 1399
زاهدان
پاکستان
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
127,500
6,116,821,000 ریال
145,639 $
22
8 / 1399
زاهدان
پاکستان
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
33,920
5,550,539,630 ریال
132,156 $
23
8 / 1399
زاهدان
پاکستان
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
74,649
3,923,306,728 ریال
93,412 $
24
5 / 1399
زاهدان
پاکستان
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
25,310
3,877,579,615 ریال
92,323 $
25
5 / 1399
زاهدان
پاکستان
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
49,750
3,541,158,000 ریال
84,313 $
26
1 / 1399
زاهدان
پاکستان
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
20,000
3,252,292,200 ریال
77,436 $
27
9 / 1399
زاهدان
پاکستان
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
49,715
2,661,419,133 ریال
63,367 $
28
4 / 1399
زاهدان
پاکستان
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
16,800
2,474,935,512 ریال
58,927 $
29
5 / 1399
زاهدان
پاکستان
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
38,800
2,029,748,940 ریال
48,327 $
مجموع کل (ریال): 1,935,982,521,392
مجموع کل (دلار): 46,094,822