آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک زنجان 117 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
14,066
68,748,720,557 ریال
1,636,874 $
2
9 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
8,383
42,484,336,525 ریال
1,011,532 $
3
12 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
6,193
31,306,663,570 ریال
745,397 $
4
10 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
4,076
31,037,953,323 ریال
738,999 $
5
3 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
6,629
26,681,636,762 ریال
635,277 $
6
11 / 1399
زنجان
آلمان
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
388,622
26,680,017,831 ریال
635,239 $
7
7 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
4,340
22,947,248,196 ریال
546,363 $
8
8 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
2,606
17,692,224,232 ریال
421,243 $
9
10 / 1399
زنجان
آلمان
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
102,640
12,595,250,035 ریال
299,887 $
10
2 / 1399
زنجان
آلمان
84471200
ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر
9,600
12,428,379,200 ریال
295,914 $
11
12 / 1399
زنجان
آلمان
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
180,000
11,913,299,496 ریال
283,650 $
12
12 / 1399
زنجان
آلمان
48025400
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن كمتر از 40g درهرمترمربع بدون يا با حدا کثر10% وزن کل ا لياف
159,794
10,426,091,680 ریال
248,240 $
13
10 / 1399
زنجان
آلمان
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
70
10,211,766,810 ریال
243,137 $
14
6 / 1399
زنجان
آلمان
90268090
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر
408
9,441,806,586 ریال
224,805 $
15
4 / 1399
زنجان
آلمان
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
82,012
9,422,493,563 ریال
224,345 $
16
9 / 1399
زنجان
آلمان
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
127,642
8,767,540,634 ریال
208,751 $
17
11 / 1399
زنجان
آلمان
28276010
?دور پتاس?م
1,600
7,547,813,932 ریال
179,710 $
18
12 / 1399
زنجان
آلمان
84253190
ساير چرخهاي کشنده، چرخهاي طناب با موتور برقي غير مذکور در جاي ديگر
2,550
7,453,993,604 ریال
177,476 $
19
9 / 1399
زنجان
آلمان
48025400
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن كمتر از 40g درهرمترمربع بدون يا با حدا کثر10% وزن کل ا لياف
106,300
6,864,588,250 ریال
163,443 $
20
3 / 1399
زنجان
آلمان
90251190
ترمومترهاي غير پزشكي، پرشده بامايع براي خوا ندن مستقيم
970
6,079,971,680 ریال
144,761 $
21
6 / 1399
زنجان
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
289
5,653,296,450 ریال
134,602 $
22
11 / 1399
زنجان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
909
5,617,250,140 ریال
133,744 $
23
4 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
1,156
5,563,672,021 ریال
132,468 $
24
6 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
1,079
5,537,460,071 ریال
131,844 $
25
4 / 1399
زنجان
آلمان
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
4,024
5,423,750,500 ریال
129,137 $
26
10 / 1399
زنجان
آلمان
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
9,500
5,011,403,100 ریال
119,319 $
27
12 / 1399
زنجان
آلمان
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
41,107
4,973,413,157 ریال
118,415 $
28
10 / 1399
زنجان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
668
4,631,595,862 ریال
110,276 $
29
6 / 1399
زنجان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
622
4,100,502,777 ریال
97,631 $
30
8 / 1399
زنجان
آلمان
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
19,950
3,984,974,666 ریال
94,880 $
31
9 / 1399
زنجان
آلمان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
1,124
3,946,562,400 ریال
93,966 $
32
11 / 1399
زنجان
آلمان
90259000
اجزاء و قطعات و متفرعات چگالي سنج، غلظت سنج و آلات شناورمشابه، فشارسنج هوا، رطوبت سنج وپسيكرومتر
420
3,533,094,275 ریال
84,121 $
33
11 / 1399
زنجان
آلمان
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
450
3,457,867,800 ریال
82,330 $
34
6 / 1399
زنجان
آلمان
90251190
ترمومترهاي غير پزشكي، پرشده بامايع براي خوا ندن مستقيم
483
3,278,259,650 ریال
78,054 $
35
2 / 1399
زنجان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
682
3,242,439,326 ریال
77,201 $
36
6 / 1399
زنجان
آلمان
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
2,323
3,148,421,428 ریال
74,962 $
37
7 / 1399
زنجان
آلمان
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
204
3,073,153,179 ریال
73,170 $
38
3 / 1399
زنجان
آلمان
90259000
اجزاء و قطعات و متفرعات چگالي سنج، غلظت سنج و آلات شناورمشابه، فشارسنج هوا، رطوبت سنج وپسيكرومتر
495
2,878,245,360 ریال
68,530 $
39
5 / 1399
زنجان
آلمان
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
43,266
2,776,056,857 ریال
66,097 $
40
2 / 1399
زنجان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
382
2,524,416,700 ریال
60,105 $
41
2 / 1399
زنجان
آلمان
84490000
ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين
25,000
2,398,344,000 ریال
57,103 $
42
11 / 1399
زنجان
آلمان
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
1,725
2,339,294,280 ریال
55,697 $
43
9 / 1399
زنجان
آلمان
38249980
غربال مولکول? (مولکولارس?و) بر پا?ه زئول?ت
10,160
2,283,440,530 ریال
54,368 $
44
10 / 1399
زنجان
آلمان
48084000
كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده
3,004
2,185,770,300 ریال
52,042 $
45
1 / 1399
زنجان
آلمان
90268090
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر
102
2,152,806,438 ریال
51,257 $
46
9 / 1399
زنجان
آلمان
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
20,060
2,116,987,056 ریال
50,404 $
47
6 / 1399
زنجان
آلمان
48043190
ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع
13,624
2,023,358,731 ریال
48,175 $
48
12 / 1399
زنجان
آلمان
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
12,910
1,784,284,300 ریال
42,483 $
49
7 / 1399
زنجان
آلمان
85369090
سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
504
1,638,063,790 ریال
39,002 $
50
11 / 1399
زنجان
آلمان
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
14,450
1,588,681,150 ریال
37,826 $
مجموع کل (ریال): 483,598,662,760
مجموع کل (دلار): 11,514,252