آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک زنجان 555 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
6,163,846
194,392,907,399 ریال
4,628,403 $
2
12 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
2,124,800
166,375,078,000 ریال
3,961,311 $
3
4 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
5,050,452
151,418,320,202 ریال
3,605,198 $
4
10 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
1,787,100
142,823,925,315 ریال
3,400,570 $
5
10 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
3,971,141
130,381,619,612 ریال
3,104,324 $
6
11 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
3,785,291
123,388,764,732 ریال
2,937,828 $
7
8 / 1399
زنجان
ترکيه
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
1,186,220
112,262,329,501 ریال
2,672,913 $
8
4 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
1,455,400
109,366,563,485 ریال
2,603,966 $
9
9 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
1,311,800
102,233,137,624 ریال
2,434,122 $
10
7 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
3,214,400
101,375,940,776 ریال
2,413,713 $
11
6 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
2,797,730
89,186,958,136 ریال
2,123,499 $
12
6 / 1399
زنجان
ترکيه
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
927,158
86,809,121,189 ریال
2,066,884 $
13
4 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,477,940
85,304,845,680 ریال
2,031,068 $
14
11 / 1399
زنجان
ترکيه
26080010
سنگ رو?
5,127,477
84,425,278,424 ریال
2,010,126 $
15
10 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,105,537
82,497,316,433 ریال
1,964,222 $
16
6 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,135,311
79,894,938,259 ریال
1,902,260 $
17
4 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
501,574
78,985,376,913 ریال
1,880,604 $
18
9 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,924,647
73,557,691,818 ریال
1,751,374 $
19
5 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
2,256,930
71,068,646,291 ریال
1,692,111 $
20
7 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,748,641
65,413,519,519 ریال
1,557,465 $
21
7 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
772,200
58,878,721,374 ریال
1,401,874 $
22
8 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,558,246
58,305,395,730 ریال
1,388,224 $
23
9 / 1399
زنجان
ترکيه
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
597,840
56,828,007,187 ریال
1,353,048 $
24
12 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,361,340
53,896,830,508 ریال
1,283,258 $
25
5 / 1399
زنجان
ترکيه
85365090
سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
5,650
53,591,519,638 ریال
1,275,989 $
26
11 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,364,833
53,430,412,150 ریال
1,272,153 $
27
2 / 1399
زنجان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
648,576
53,206,222,087 ریال
1,266,815 $
28
10 / 1399
زنجان
ترکيه
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
548,592
52,138,778,167 ریال
1,241,399 $
29
5 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
697,000
52,075,331,400 ریال
1,239,889 $
30
12 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,492,695
51,342,362,045 ریال
1,222,437 $
31
6 / 1399
زنجان
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
629,200
48,385,880,440 ریال
1,152,045 $
32
4 / 1399
زنجان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
564,792
48,167,566,136 ریال
1,146,847 $
33
11 / 1399
زنجان
ترکيه
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
481,409
47,085,038,698 ریال
1,121,072 $
34
12 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
304,510
45,961,490,719 ریال
1,094,321 $
35
9 / 1399
زنجان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,404,946
45,502,409,317 ریال
1,083,391 $
36
9 / 1399
زنجان
ترکيه
26080010
سنگ رو?
2,777,569
44,069,669,127 ریال
1,049,278 $
37
5 / 1399
زنجان
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,282,493
43,833,188,951 ریال
1,043,647 $
38
11 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
283,932
43,121,289,446 ریال
1,026,697 $
39
10 / 1399
زنجان
ترکيه
26080010
سنگ رو?
2,510,500
42,160,098,687 ریال
1,003,812 $
40
9 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
250,533
37,534,552,181 ریال
893,680 $
41
7 / 1399
زنجان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
508,572
37,417,070,092 ریال
890,883 $
42
6 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
228,519
35,886,992,300 ریال
854,452 $
43
4 / 1399
زنجان
ترکيه
26080010
سنگ رو?
1,470,286
33,787,479,187 ریال
804,464 $
44
11 / 1399
زنجان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
379,578
31,925,292,113 ریال
760,126 $
45
10 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
195,525
30,012,431,824 ریال
714,582 $
46
12 / 1399
زنجان
ترکيه
26080010
سنگ رو?
1,411,171
28,296,603,288 ریال
673,729 $
47
10 / 1399
زنجان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
350,238
28,174,632,490 ریال
670,825 $
48
7 / 1399
زنجان
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
187,673
27,891,698,193 ریال
664,088 $
49
5 / 1399
زنجان
ترکيه
26080010
سنگ رو?
1,971,013
26,810,634,142 ریال
638,348 $
50
8 / 1399
زنجان
ترکيه
48109210
کاغذ پشت خاکستری (طوسی) چندلا
808,333
24,473,595,560 ریال
582,705 $
مجموع کل (ریال): 3,425,353,472,485
مجموع کل (دلار): 81,556,039