آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک زنجان 70 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
زنجان
سنگاپور
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
73,000
83,147,337,500 ریال
1,979,699 $
2
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
263,971
55,039,640,162 ریال
1,310,468 $
3
1 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
448,252
53,583,746,208 ریال
1,275,803 $
4
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
199,060
41,114,813,088 ریال
978,924 $
5
2 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
203,105
37,683,433,061 ریال
897,225 $
6
7 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
108,000
23,390,052,480 ریال
556,906 $
7
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
39,300
21,986,300,500 ریال
523,483 $
8
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
108,000
19,849,795,200 ریال
472,614 $
9
9 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
108,000
19,230,436,800 ریال
457,868 $
10
8 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
108,000
19,196,740,800 ریال
457,065 $
11
4 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
108,000
19,086,792,480 ریال
454,447 $
12
6 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
108,000
18,655,284,960 ریال
444,173 $
13
4 / 1399
زنجان
سنگاپور
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
207,325
17,678,279,323 ریال
420,911 $
14
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
262,100
17,626,618,350 ریال
419,681 $
15
4 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
90,000
17,351,264,700 ریال
413,125 $
16
7 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
136,316
16,006,991,864 ریال
381,119 $
17
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
168,000
14,434,670,880 ریال
343,683 $
18
3 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
104,900
12,363,539,246 ریال
294,370 $
19
7 / 1399
زنجان
سنگاپور
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
18,782
12,283,419,000 ریال
292,462 $
20
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
115,416
11,767,773,360 ریال
280,185 $
21
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
90,000
11,732,694,750 ریال
279,350 $
22
3 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
61,582
11,501,449,199 ریال
273,844 $
23
2 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
90,000
10,115,995,050 ریال
240,857 $
24
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
28276010
?دور پتاس?م
1,900
9,753,192,640 ریال
232,219 $
25
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
14,900
9,268,660,500 ریال
220,682 $
26
12 / 1399
زنجان
سنگاپور
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
94,290
9,042,658,612 ریال
215,301 $
27
12 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
90,000
8,902,062,000 ریال
211,954 $
28
6 / 1399
زنجان
سنگاپور
29337990
ساير
16,050
8,846,349,120 ریال
210,627 $
29
5 / 1399
زنجان
سنگاپور
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
19,200
8,643,006,720 ریال
205,786 $
30
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
140,000
8,618,736,000 ریال
205,208 $
31
5 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
67,768
8,504,437,983 ریال
202,487 $
32
3 / 1399
زنجان
سنگاپور
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
102,284
8,437,812,378 ریال
200,900 $
33
3 / 1399
زنجان
سنگاپور
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
19,200
8,305,148,160 ریال
197,742 $
34
6 / 1399
زنجان
سنگاپور
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
86,087
8,090,922,527 ریال
192,641 $
35
9 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
33,812
7,812,346,265 ریال
186,008 $
36
6 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
39,083
7,775,297,771 ریال
185,126 $
37
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
29337990
ساير
15,200
7,760,208,000 ریال
184,767 $
38
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
70191100
رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS) که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتر بيشتر نباشد ازالياف شيشه اي
100,000
6,191,760,000 ریال
147,423 $
39
6 / 1399
زنجان
سنگاپور
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
9,568
6,000,600,000 ریال
142,871 $
40
6 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
100,000
5,750,575,000 ریال
136,918 $
41
9 / 1399
زنجان
سنگاپور
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
63,000
5,370,215,760 ریال
127,862 $
42
9 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
45,000
5,205,821,400 ریال
123,948 $
43
9 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
60,000
4,991,863,800 ریال
118,854 $
44
5 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
80,000
4,461,632,000 ریال
106,229 $
45
11 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021990
ساير نخ با استحکام بالا (Hightenacity) از ساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس
20,108
4,332,638,587 ریال
103,158 $
46
9 / 1399
زنجان
سنگاپور
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
33,783
3,728,366,484 ریال
88,771 $
47
7 / 1399
زنجان
سنگاپور
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
21,269
3,720,430,906 ریال
88,582 $
48
10 / 1399
زنجان
سنگاپور
84633000
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده
6,050
3,715,056,000 ریال
88,454 $
49
1 / 1399
زنجان
سنگاپور
29212200
هگزا متيلن دي آمين و املاح آن
18,000
3,652,502,220 ریال
86,964 $
50
4 / 1399
زنجان
سنگاپور
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
64,500
3,556,609,650 ریال
84,681 $
مجموع کل (ریال): 745,265,979,444
مجموع کل (دلار): 17,744,425