آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور سويس گمرک زنجان 55 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
123,772
77,799,294,341 ریال
1,852,364 $
2
12 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
75,437
55,696,661,236 ریال
1,326,111 $
3
11 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
87,128
50,662,790,623 ریال
1,206,257 $
4
3 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
31,188
46,385,161,514 ریال
1,104,409 $
5
5 / 1399
زنجان
سويس
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
109,440
37,342,439,877 ریال
889,106 $
6
9 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
42,915
35,101,530,310 ریال
835,751 $
7
6 / 1399
زنجان
سويس
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
766
22,850,202,344 ریال
544,052 $
8
8 / 1399
زنجان
سويس
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
1,125
22,713,142,050 ریال
540,789 $
9
12 / 1399
زنجان
سويس
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
122,000
19,813,028,100 ریال
471,739 $
10
10 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
28,616
16,426,702,485 ریال
391,112 $
11
4 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
6,633
16,007,137,588 ریال
381,122 $
12
6 / 1399
زنجان
سويس
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
71,200
14,482,810,109 ریال
344,829 $
13
4 / 1399
زنجان
سويس
39051900
پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
95,000
13,367,167,562 ریال
318,266 $
14
5 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
22,002
13,054,738,605 ریال
310,827 $
15
9 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
56,715
12,018,791,936 ریال
286,162 $
16
5 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
49,637
9,917,424,678 ریال
236,129 $
17
2 / 1399
زنجان
سويس
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
69,500
9,794,103,260 ریال
233,193 $
18
8 / 1399
زنجان
سويس
39051900
پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
66,000
9,355,585,124 ریال
222,752 $
19
5 / 1399
زنجان
سويس
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
55,000
8,946,692,388 ریال
213,016 $
20
2 / 1399
زنجان
سويس
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
47,520
8,547,236,796 ریال
203,506 $
21
6 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
45,745
8,184,182,836 ریال
194,861 $
22
2 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
46,729
8,115,769,176 ریال
193,233 $
23
3 / 1399
زنجان
سويس
39051900
پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
57,000
7,654,236,525 ریال
182,244 $
24
8 / 1399
زنجان
سويس
39191090
صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
6,063
7,433,742,973 ریال
176,994 $
25
4 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
42,367
7,080,408,438 ریال
168,581 $
26
4 / 1399
زنجان
سويس
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
35,640
6,930,256,450 ریال
165,006 $
27
2 / 1399
زنجان
سويس
39051900
پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
37,000
5,041,776,870 ریال
120,042 $
28
6 / 1399
زنجان
سويس
84781000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل
1,551
4,984,195,493 ریال
118,671 $
29
7 / 1399
زنجان
سويس
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
23,760
4,858,461,907 ریال
115,678 $
30
10 / 1399
زنجان
سويس
76082000
لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم
2,586
4,787,896,418 ریال
113,998 $
31
5 / 1399
زنجان
سويس
39051900
پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
29,000
4,656,980,772 ریال
110,880 $
32
8 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
19,818
4,195,269,331 ریال
99,887 $
33
12 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
19,278
4,177,723,771 ریال
99,470 $
34
4 / 1399
زنجان
سويس
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
1,726
4,134,483,406 ریال
98,440 $
35
11 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
19,025
3,918,702,725 ریال
93,302 $
36
7 / 1399
زنجان
سويس
56012200
آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن.
8,553
3,832,815,538 ریال
91,258 $
37
11 / 1399
زنجان
سويس
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
18,500
3,025,143,625 ریال
72,027 $
38
4 / 1399
زنجان
سويس
44151000
صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب
8,428
2,988,983,900 ریال
71,166 $
39
5 / 1399
زنجان
سويس
39191090
صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
5,724
2,890,424,736 ریال
68,820 $
40
7 / 1399
زنجان
سويس
38021000
زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon)
20,000
2,716,459,200 ریال
64,678 $
41
8 / 1399
زنجان
سويس
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
11,880
2,408,674,871 ریال
57,349 $
42
4 / 1399
زنجان
سويس
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
10,500
2,406,845,718 ریال
57,306 $
43
3 / 1399
زنجان
سويس
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
9,500
1,994,835,700 ریال
47,496 $
44
7 / 1399
زنجان
سويس
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
9,220
1,891,207,607 ریال
45,029 $
45
8 / 1399
زنجان
سويس
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
7,000
1,579,139,576 ریال
37,599 $
46
8 / 1399
زنجان
سويس
38021000
زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon)
10,000
1,350,285,300 ریال
32,150 $
47
4 / 1399
زنجان
سويس
38021000
زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon)
10,000
1,300,462,800 ریال
30,963 $
48
3 / 1399
زنجان
سويس
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
3,185
1,225,638,077 ریال
29,182 $
49
7 / 1399
زنجان
سويس
39191090
صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
2,339
1,117,314,272 ریال
26,603 $
50
6 / 1399
زنجان
سويس
35011000
كازئين
1,188
936,403,968 ریال
22,295 $
مجموع کل (ریال): 618,101,362,905
مجموع کل (دلار): 14,716,700