آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک زنجان 27 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
502,534
58,221,479,538 ریال
1,386,226 $
2
2 / 1399
زنجان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
666,252
51,584,865,158 ریال
1,228,211 $
3
6 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
406,821
47,640,534,565 ریال
1,134,298 $
4
5 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
396,660
46,947,356,600 ریال
1,117,794 $
5
12 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
267,906
30,514,040,877 ریال
726,525 $
6
6 / 1399
زنجان
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
173,510
29,673,108,514 ریال
706,503 $
7
11 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
234,625
26,531,014,876 ریال
631,691 $
8
4 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
209,983
24,592,918,171 ریال
585,546 $
9
2 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
197,851
22,973,171,604 ریال
546,980 $
10
1 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
177,424
21,571,116,819 ریال
513,598 $
11
8 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
179,874
20,111,668,177 ریال
478,849 $
12
10 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
157,772
18,037,752,046 ریال
429,470 $
13
5 / 1399
زنجان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
126,836
14,702,879,331 ریال
350,069 $
14
3 / 1399
زنجان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
177,330
13,856,132,809 ریال
329,908 $
15
6 / 1399
زنجان
گرجستان
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
100,000
9,999,983,000 ریال
238,095 $
16
10 / 1399
زنجان
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
18,000
8,592,251,400 ریال
204,577 $
17
1 / 1399
زنجان
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
12,000
6,242,757,000 ریال
148,637 $
18
11 / 1399
زنجان
گرجستان
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
60,000
5,046,969,000 ریال
120,166 $
19
10 / 1399
زنجان
گرجستان
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
60,000
5,046,969,000 ریال
120,166 $
20
8 / 1399
زنجان
گرجستان
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
60,000
4,917,825,000 ریال
117,091 $
21
2 / 1399
زنجان
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
12,000
4,916,808,000 ریال
117,067 $
22
12 / 1399
زنجان
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
21,681
3,763,918,035 ریال
89,617 $
23
9 / 1399
زنجان
گرجستان
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
40,000
3,361,380,000 ریال
80,033 $
24
7 / 1399
زنجان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
27,913
3,182,167,710 ریال
75,766 $
25
12 / 1399
زنجان
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
6,000
2,822,085,000 ریال
67,192 $
26
3 / 1399
زنجان
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
6,000
2,484,918,000 ریال
59,165 $
27
2 / 1399
زنجان
گرجستان
32061910
گرانول مستربچ (Master Batch)
2,000
514,029,600 ریال
12,239 $
مجموع کل (ریال): 487,850,099,830
مجموع کل (دلار): 11,615,479