آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ازبکستان گمرک سرخسآمار کل واردات از کشور ازبکستان گمرک سرخس 45 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
7,968,961
620,692,864,781 ریال
14,778,402 $
2
4 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
5,630,656
436,595,419,182 ریال
10,395,129 $
3
12 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
5,008,792
416,624,269,161 ریال
9,919,625 $
4
6 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
4,145,188
316,572,524,705 ریال
7,537,441 $
5
8 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
4,272,991
304,679,831,438 ریال
7,254,282 $
6
9 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
2,757,554
218,415,799,971 ریال
5,200,376 $
7
10 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
2,470,464
180,453,278,145 ریال
4,296,507 $
8
1 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
1,471,457
114,701,023,662 ریال
2,730,977 $
9
5 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
6,823,000
102,097,635,530 ریال
2,430,896 $
10
7 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
992,964
70,443,087,091 ریال
1,677,216 $
11
7 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
3,496,000
52,329,978,831 ریال
1,245,952 $
12
12 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
3,059,000
47,235,369,992 ریال
1,124,652 $
13
11 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
539,363
37,822,128,692 ریال
900,527 $
14
11 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
2,168,000
33,540,925,946 ریال
798,593 $
15
12 / 1399
سرخس
ازبکستان
52052400
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
180,086
24,065,173,872 ریال
572,980 $
16
5 / 1399
سرخس
ازبکستان
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
155,421
21,974,089,492 ریال
523,193 $
17
9 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
1,360,000
21,137,695,522 ریال
503,278 $
18
10 / 1399
سرخس
ازبکستان
52052400
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
139,945
18,464,870,084 ریال
439,640 $
19
12 / 1399
سرخس
ازبکستان
52052300
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)
142,987
17,115,491,820 ریال
407,512 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
1,386,000
15,038,757,742 ریال
358,066 $
21
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
202,714
14,454,542,465 ریال
344,156 $
22
4 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
975,000
14,240,991,375 ریال
339,071 $
23
10 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
945,000
14,029,710,715 ریال
334,041 $
24
8 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
851,000
13,315,617,696 ریال
317,039 $
25
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
31022100
سولفات آمونيوم
1,007,900
12,256,458,372 ریال
291,820 $
26
11 / 1399
سرخس
ازبکستان
52052400
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
80,040
10,706,644,258 ریال
254,920 $
27
8 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
1,133,820
8,252,059,238 ریال
196,478 $
28
11 / 1399
سرخس
ازبکستان
52052300
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)
61,487
7,351,417,920 ریال
175,034 $
29
11 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
715,000
6,394,752,650 ریال
152,256 $
30
5 / 1399
سرخس
ازبکستان
52051300
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)
41,568
5,513,853,107 ریال
131,282 $
31
5 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
910,000
5,238,948,000 ریال
124,737 $
32
6 / 1399
سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
325,000
4,954,445,925 ریال
117,963 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
315,000
4,686,367,935 ریال
111,580 $
34
11 / 1399
سرخس
ازبکستان
07133120
ماش سبز
50,000
1,899,011,603 ریال
45,215 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
31042000
كلرور پتاسيم
126,000
1,880,425,792 ریال
44,772 $
36
12 / 1399
سرخس
ازبکستان
07133120
ماش سبز
49,000
1,861,031,271 ریال
44,310 $
37
10 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
262,000
1,785,187,604 ریال
42,504 $
38
10 / 1399
سرخس
ازبکستان
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
1,000
1,719,950,400 ریال
40,951 $
39
9 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
125,000
936,798,540 ریال
22,305 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
48221000
قرقره، ماسوره، دوک تكيه گاه هاي و همانند ازخميرکاغذ، کاغذ يا مقوا، براي پيچيدن نخهاي نسجي
22,150
870,163,800 ریال
20,718 $
41
6 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
130,000
782,074,800 ریال
18,621 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
65,000
395,647,200 ریال
9,420 $
43
7 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
65,000
382,590,000 ریال
9,109 $
44
4 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
65,000
369,478,200 ریال
8,797 $
45
1 / 1399
سرخس
ازبکستان
25070010
کائولن
65,000
354,151,200 ریال
8,432 $
مجموع کل (ریال): 3,204,632,535,725
مجموع کل (دلار): 76,300,775