آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک سرخسآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک سرخس 46 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
1,162,092
122,275,764,033 ریال
2,911,328 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
974,834
96,641,369,900 ریال
2,300,985 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
1,017,245
94,537,853,553 ریال
2,250,901 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
747,614
76,172,390,734 ریال
1,813,628 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
747,091
74,562,650,203 ریال
1,775,301 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
732,036
73,669,905,461 ریال
1,754,045 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
747,205
72,930,131,010 ریال
1,736,432 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
739,865
67,453,007,372 ریال
1,606,024 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
655,569
66,955,874,033 ریال
1,594,187 $
10
5 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
587,893
61,858,336,617 ریال
1,472,818 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
500,000
47,197,000,000 ریال
1,123,738 $
12
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
489,306
46,595,603,676 ریال
1,109,419 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
499,441
45,514,076,556 ریال
1,083,668 $
14
11 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
31042000
كلرور پتاسيم
1,438,700
18,053,761,980 ریال
429,851 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52051400
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
124,029
15,773,535,302 ریال
284,720 $
16
1 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
147,432
15,511,497,638 ریال
369,321 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52051300
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)
141,780
14,441,719,458 ریال
343,850 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
31042000
كلرور پتاسيم
882,000
13,846,184,340 ریال
329,671 $
19
5 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
52051400
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
118,437
11,604,223,198 ریال
276,291 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52051300
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)
106,813
10,737,454,270 ریال
255,654 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
82,745
8,471,310,097 ریال
201,698 $
22
12 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
31042000
كلرور پتاسيم
514,000
7,857,295,519 ریال
187,078 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
82,755
7,354,587,966 ریال
175,109 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
253,516
6,666,708,731 ریال
158,731 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
155,000
6,600,002,300 ریال
157,143 $
26
4 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
256,000
6,477,046,656 ریال
154,215 $
27
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52051400
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
34,200
4,349,432,880 ریال
103,558 $
28
4 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
52051400
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
38,674
4,117,441,478 ریال
98,034 $
29
8 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
31042000
كلرور پتاسيم
300,000
3,963,949,830 ریال
94,380 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
128,000
3,762,426,230 ریال
89,582 $
31
11 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07133310
لوبيا چيتي
66,000
3,287,523,888 ریال
78,274 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
31042000
كلرور پتاسيم
189,000
3,054,213,540 ریال
72,719 $
33
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
120,000
3,023,441,200 ریال
71,987 $
34
1 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
119,650
3,010,378,332 ریال
71,676 $
35
12 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
66,000
2,909,915,910 ریال
69,284 $
36
8 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
66,000
2,550,229,218 ریال
60,720 $
37
12 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07133310
لوبيا چيتي
44,000
2,156,165,616 ریال
51,337 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
25070010
کائولن
260,000
1,870,441,040 ریال
44,534 $
39
9 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07133310
لوبيا چيتي
40,000
1,771,862,554 ریال
42,187 $
40
5 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
64,000
1,661,173,632 ریال
39,552 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
60,000
1,509,684,000 ریال
35,945 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
12,971
1,316,291,434 ریال
31,340 $
43
7 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
31042000
كلرور پتاسيم
63,000
1,056,670,020 ریال
25,159 $
44
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
امارات متحده عربي
14042000
لينتر پنبه
14,640
415,415,498 ریال
9,891 $
45
3 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07133200
لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده
9,304
393,254,518 ریال
9,363 $
46
3 / 1399
سرخس
امارات متحده عربي
07133310
لوبيا چيتي
6,522
328,632,156 ریال
7,825 $
مجموع کل (ریال): 1,136,267,833,577
مجموع کل (دلار): 26,963,153