آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سرخسآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سرخس 39 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
سرخس
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
1,493,595
140,238,550,046 ریال
3,339,013 $
2
6 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
382,410
53,191,885,712 ریال
1,266,473 $
3
4 / 1399
سرخس
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
394,104
37,336,643,700 ریال
888,968 $
4
12 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
177,139
24,658,667,661 ریال
587,111 $
5
1 / 1399
سرخس
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
196,280
17,823,757,917 ریال
424,375 $
6
5 / 1399
سرخس
ترکيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
627,000
16,876,949,505 ریال
401,832 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31042000
كلرور پتاسيم
1,007,850
13,383,069,930 ریال
318,645 $
8
11 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
88,032
12,429,921,262 ریال
295,951 $
9
7 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
88,226
12,035,357,562 ریال
286,556 $
10
8 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
88,299
11,835,160,837 ریال
281,790 $
11
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
516,380
11,673,485,572 ریال
277,940 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
442,850
11,331,777,644 ریال
269,804 $
13
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31022100
سولفات آمونيوم
1,008,000
9,888,066,720 ریال
235,430 $
14
4 / 1399
سرخس
ترکيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
323,000
9,394,225,993 ریال
223,672 $
15
5 / 1399
سرخس
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
100,000
9,162,546,000 ریال
218,156 $
16
5 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
44,912
6,415,946,236 ریال
152,761 $
17
10 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
43,881
6,158,891,556 ریال
146,640 $
18
9 / 1399
سرخس
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
43,918
6,022,218,097 ریال
143,386 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
224,000
5,763,145,055 ریال
137,218 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31043000
سولفات پتاسيم
252,000
5,173,550,190 ریال
123,180 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31022100
سولفات آمونيوم
504,000
4,940,349,120 ریال
117,627 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31022100
سولفات آمونيوم
480,000
4,870,730,400 ریال
115,970 $
23
2 / 1399
سرخس
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
45,900
3,892,375,511 ریال
92,676 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31043000
سولفات پتاسيم
190,500
3,869,802,998 ریال
92,138 $
25
11 / 1399
سرخس
ترکيه
31043000
سولفات پتاسيم
190,200
3,860,806,536 ریال
91,924 $
26
12 / 1399
سرخس
ترکيه
31043000
سولفات پتاسيم
189,000
3,839,331,078 ریال
91,413 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
126,000
2,642,968,240 ریال
62,928 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31043000
سولفات پتاسيم
64,050
1,697,723,417 ریال
40,422 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
60,710
1,582,207,705 ریال
37,672 $
30
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
69,000
1,539,554,016 ریال
36,656 $
31
1 / 1399
سرخس
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
63,400
1,488,687,833 ریال
35,445 $
32
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31043000
سولفات پتاسيم
61,550
1,428,369,634 ریال
34,009 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
31042000
كلرور پتاسيم
70,000
722,372,000 ریال
17,199 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
1,450
697,404,920 ریال
16,605 $
35
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
57
333,924,224 ریال
7,951 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
85299040
اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528
196
93,094,984 ریال
2,217 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
85182990
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر
23
55,044,720 ریال
1,311 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
34
49,382,192 ریال
1,176 $
39
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکيه
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
40
34,002,656 ریال
810 $
مجموع کل (ریال): 458,431,949,379
مجموع کل (دلار): 10,915,050