آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سروآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سرو 45 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
2,291,386
48,632,689,722 ریال
1,157,921 $
2
4 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
1,597,487
30,657,093,177 ریال
729,931 $
3
5 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
1,553,504
30,504,610,868 ریال
726,300 $
4
6 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
1,267,087
23,976,854,578 ریال
570,877 $
5
10 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
1,065,097
22,641,594,750 ریال
539,086 $
6
12 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
979,133
21,007,583,929 ریال
500,181 $
7
10 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
851,786
18,500,747,772 ریال
440,494 $
8
11 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
827,369
17,861,407,863 ریال
425,272 $
9
2 / 1399
سرو
ترکيه
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
43,300
12,154,327,000 ریال
289,389 $
10
11 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
481,432
10,325,546,644 ریال
245,846 $
11
4 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
502,503
9,339,334,943 ریال
222,365 $
12
5 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
409,076
8,011,928,658 ریال
190,760 $
13
3 / 1399
سرو
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
201,390
6,591,753,360 ریال
156,947 $
14
2 / 1399
سرو
ترکيه
84313110
انواع درا توماتيک آسانسور (درب كابين)
62,000
6,417,890,038 ریال
152,807 $
15
8 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
272,017
6,231,189,272 ریال
148,362 $
16
4 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
296,331
5,914,945,687 ریال
140,832 $
17
9 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
261,766
5,390,908,233 ریال
128,355 $
18
6 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
263,876
5,146,389,790 ریال
122,533 $
19
6 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
242,022
4,839,327,720 ریال
115,222 $
20
10 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
222,166
4,747,472,667 ریال
113,035 $
21
9 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
233,258
4,725,025,657 ریال
112,501 $
22
8 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
220,256
4,672,140,528 ریال
111,241 $
23
12 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
210,992
4,548,801,474 ریال
108,305 $
24
3 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
207,000
4,159,615,320 ریال
99,038 $
25
7 / 1399
سرو
ترکيه
72163300
پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
204,000
4,116,020,400 ریال
98,000 $
26
9 / 1399
سرو
ترکيه
72084000
محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته.
177,497
3,882,214,163 ریال
92,434 $
27
12 / 1399
سرو
ترکيه
26080010
سنگ رو?
161,906
2,859,336,661 ریال
68,079 $
28
1 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
136,093
2,701,964,550 ریال
64,332 $
29
11 / 1399
سرو
ترکيه
26080010
سنگ رو?
145,889
2,650,111,301 ریال
63,098 $
30
5 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
117,778
2,479,995,784 ریال
59,048 $
31
4 / 1399
سرو
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
72,000
2,318,380,967 ریال
55,200 $
32
12 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
105,835
2,282,683,272 ریال
54,350 $
33
1 / 1399
سرو
ترکيه
26080090
سا?ر
284,019
2,139,020,706 ریال
50,929 $
34
7 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
104,000
2,105,902,656 ریال
50,141 $
35
4 / 1399
سرو
ترکيه
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
7,700
2,070,765,000 ریال
49,304 $
36
10 / 1399
سرو
ترکيه
72084000
محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته.
90,000
1,970,991,000 ریال
46,928 $
37
9 / 1399
سرو
ترکيه
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
4,500
1,893,122,000 ریال
45,074 $
38
9 / 1399
سرو
ترکيه
73239310
ساير اجزاء و قطعات اشياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن
9,511
1,428,410,368 ریال
34,010 $
39
3 / 1399
سرو
ترکيه
72163100
پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
59,400
1,193,628,744 ریال
28,420 $
40
6 / 1399
سرو
ترکيه
72082500
محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نورد شده، بصورت طومار با پهناي 600 ميليمتريا بيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح
51,470
1,102,560,177 ریال
26,251 $
41
8 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
52,777
1,084,422,192 ریال
25,820 $
42
3 / 1399
سرو
ترکيه
72163200
پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.
34,071
697,915,036 ریال
16,617 $
43
10 / 1399
سرو
ترکيه
72162100
پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر.
10,759
234,781,420 ریال
5,590 $
44
11 / 1399
سرو
ترکيه
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
960
174,298,356 ریال
4,150 $
45
7 / 1399
سرو
ترکيه
39199040
ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر
748
139,981,715 ریال
3,333 $
مجموع کل (ریال): 356,525,686,118
مجموع کل (دلار): 8,488,708