آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک سمنانآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک سمنان 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
134,574
48,106,348,282 ریال
1,145,389 $
2
6 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
458,149
46,585,070,398 ریال
1,109,168 $
3
2 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
59,166
19,240,612,742 ریال
458,110 $
4
5 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
179,785
18,375,538,426 ریال
437,513 $
5
5 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
35,088
14,786,303,418 ریال
352,055 $
6
2 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
166,823
13,777,891,306 ریال
328,045 $
7
10 / 1399
سمنان
اتريش
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
92,060
12,643,225,000 ریال
301,029 $
8
1 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
124,698
12,470,773,196 ریال
296,923 $
9
3 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
144,330
12,331,499,964 ریال
293,607 $
10
12 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
146,752
11,315,961,693 ریال
269,428 $
11
11 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
101,400
10,524,577,884 ریال
250,585 $
12
6 / 1399
سمنان
اتريش
38249990
ساير
46,512
10,066,732,902 ریال
239,684 $
13
4 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
116,780
10,032,977,318 ریال
238,880 $
14
3 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
27,838
9,475,742,965 ریال
225,613 $
15
10 / 1399
سمنان
اتريش
72251100
محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده
81,900
8,796,001,262 ریال
209,429 $
16
5 / 1399
سمنان
اتريش
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
45,370
8,316,302,613 ریال
198,007 $
17
9 / 1399
سمنان
اتريش
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
1,164
7,749,637,888 ریال
184,515 $
18
9 / 1399
سمنان
اتريش
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
17,300
6,488,461,628 ریال
154,487 $
19
10 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
14,052
5,082,989,893 ریال
121,024 $
20
6 / 1399
سمنان
اتريش
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
612
3,840,292,243 ریال
91,436 $
21
6 / 1399
سمنان
اتريش
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
31,958
3,619,998,651 ریال
86,190 $
22
2 / 1399
سمنان
اتريش
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
17,110
1,708,252,799 ریال
40,673 $
23
8 / 1399
سمنان
اتريش
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
9,840
1,033,547,174 ریال
24,608 $
24
1 / 1399
سمنان
اتريش
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
9,840
971,440,842 ریال
23,130 $
25
12 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
1,004
629,500,760 ریال
14,988 $
26
8 / 1399
سمنان
اتريش
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
11
313,978,561 ریال
7,476 $
27
6 / 1399
سمنان
اتريش
85044050
کنترل دور موتورInverter
8
290,075,705 ریال
6,907 $
28
6 / 1399
سمنان
اتريش
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
12
257,847,799 ریال
6,139 $
29
6 / 1399
سمنان
اتريش
84669400
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463
6
193,295,386 ریال
4,602 $
30
11 / 1399
سمنان
اتريش
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
252
171,471,468 ریال
4,083 $
31
6 / 1399
سمنان
اتريش
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
8
108,836,200 ریال
2,591 $
32
8 / 1399
سمنان
اتريش
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
30
41,820,691 ریال
996 $
مجموع کل (ریال): 299,347,007,057
مجموع کل (دلار): 7,127,310