آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک سنندجآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک سنندج 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
سنندج
آلمان
84384000
ماشين آلات و دستگاه هاي آبجوسازي
61,500
82,700,460,000 ریال
1,969,059 $
2
11 / 1399
سنندج
آلمان
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
56,544
73,093,164,725 ریال
1,740,313 $
3
11 / 1399
سنندج
آلمان
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
154,500
19,228,865,700 ریال
457,830 $
4
12 / 1399
سنندج
آلمان
39201050
صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن
95,826
16,116,034,781 ریال
383,715 $
5
12 / 1399
سنندج
آلمان
84819090
ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040
6,914
16,028,246,089 ریال
381,625 $
6
7 / 1399
سنندج
آلمان
39201050
صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن
60,635
9,486,029,935 ریال
225,858 $
7
4 / 1399
سنندج
آلمان
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
430
7,187,116,747 ریال
171,122 $
8
8 / 1399
سنندج
آلمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
225
6,800,986,422 ریال
161,928 $
9
4 / 1399
سنندج
آلمان
84649000
ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
711
6,364,448,100 ریال
151,534 $
10
10 / 1399
سنندج
آلمان
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
3,120
2,854,645,300 ریال
67,968 $
11
7 / 1399
سنندج
آلمان
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
20,850
2,260,198,380 ریال
53,814 $
12
3 / 1399
سنندج
آلمان
90329000
اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032
210
1,816,799,964 ریال
43,257 $
13
12 / 1399
سنندج
آلمان
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
229
825,634,548 ریال
19,658 $
مجموع کل (ریال): 244,762,630,691
مجموع کل (دلار): 5,827,681