آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سنندجآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سنندج 16 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
سنندج
ترکيه
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
71,876
143,149,705,956 ریال
3,408,326 $
2
9 / 1399
سنندج
ترکيه
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
14,340
18,021,163,784 ریال
429,075 $
3
10 / 1399
سنندج
ترکيه
39201050
صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن
96,642
10,388,334,052 ریال
247,341 $
4
5 / 1399
سنندج
ترکيه
29159099
ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر.
24,800
8,040,472,920 ریال
191,440 $
5
6 / 1399
سنندج
ترکيه
39201050
صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن
44,714
6,282,936,886 ریال
149,594 $
6
12 / 1399
سنندج
ترکيه
29159099
ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر.
12,800
5,837,935,176 ریال
138,998 $
7
6 / 1399
سنندج
ترکيه
29159099
ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر.
12,800
5,463,402,108 ریال
130,081 $
8
2 / 1399
سنندج
ترکيه
39201050
صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن
40,214
3,850,258,989 ریال
91,673 $
9
12 / 1399
سنندج
ترکيه
29096090
ساير پراکسيدهاي الکل ها، ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يا نيتروزه غير مذکور
13,440
3,728,996,813 ریال
88,786 $
10
11 / 1399
سنندج
ترکيه
29096090
ساير پراکسيدهاي الکل ها، ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يا نيتروزه غير مذکور
13,440
3,351,046,810 ریال
79,787 $
11
5 / 1399
سنندج
ترکيه
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
14,816
2,763,350,270 ریال
65,794 $
12
11 / 1399
سنندج
ترکيه
29159099
ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر.
6,000
2,640,411,336 ریال
62,867 $
13
10 / 1399
سنندج
ترکيه
29096090
ساير پراکسيدهاي الکل ها، ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يا نيتروزه غير مذکور
4,320
1,297,183,507 ریال
30,885 $
14
1 / 1399
سنندج
ترکيه
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
2,434
579,041,881 ریال
13,787 $
15
5 / 1399
سنندج
ترکيه
32089030
ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي
5,040
227,473,646 ریال
5,416 $
16
1 / 1399
سنندج
ترکيه
32089030
ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي
2,960
169,868,694 ریال
4,044 $
مجموع کل (ریال): 215,791,582,828
مجموع کل (دلار): 5,137,894