آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک شهرکردآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک شهرکرد 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
84552200
ماشين هاي نوردسردفلزات
174,741
229,807,481,027 ریال
5,471,607 $
2
11 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
84552200
ماشين هاي نوردسردفلزات
32,156
102,275,642,718 ریال
2,435,134 $
3
4 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
11,000
10,605,454,884 ریال
252,511 $
4
5 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
736
9,389,649,600 ریال
223,563 $
5
10 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
26,000
2,137,126,680 ریال
50,884 $
6
4 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
26,000
2,006,428,320 ریال
47,772 $
7
4 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
159
1,458,331,870 ریال
34,722 $
8
5 / 1399
شهرکرد
امارات متحده عربي
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
200
1,183,548,600 ریال
28,180 $
مجموع کل (ریال): 358,863,663,699
مجموع کل (دلار): 8,544,373