آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مناطق ويژه گمرک شهيد باهنرآمار کل واردات از کشور مناطق ويژه گمرک شهيد باهنر 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
19,586,000
616,990,500,000 ریال
14,690,250 $
2
6 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
10,823,000
340,924,500,000 ریال
8,117,250 $
3
5 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
10,803,000
340,294,500,000 ریال
8,102,250 $
4
8 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
10,951,000
325,638,936,000 ریال
7,753,308 $
5
12 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
10,910,000
318,598,980,000 ریال
7,585,690 $
6
11 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
10,859,000
314,291,166,000 ریال
7,483,123 $
7
4 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
8,985,000
283,027,500,000 ریال
6,738,750 $
8
1 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
8,171,000
257,386,500,000 ریال
6,128,250 $
مجموع کل (ریال): 2,797,152,582,000
مجموع کل (دلار): 66,598,871