آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور برزيل گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور برزيل گمرک غرب تهران 7 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
995,520
178,517,369,478 ریال
4,250,414 $
2
10 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
571,042
107,329,511,764 ریال
2,555,465 $
3
7 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
499,862
88,668,762,560 ریال
2,111,161 $
4
11 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
104,247
19,998,666,465 ریال
476,159 $
5
5 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
83,183
14,863,662,356 ریال
353,897 $
6
12 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
50,000
9,319,537,278 ریال
221,894 $
7
4 / 1399
غرب تهران
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
52,941
8,952,757,476 ریال
213,161 $
مجموع کل (ریال): 427,650,267,377
مجموع کل (دلار): 10,182,151