آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک غرب تهران 483 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84212930
فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم
14,200
76,904,942,600 ریال
1,831,070 $
2
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84212930
فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم
12,611
73,822,096,360 ریال
1,757,669 $
3
2 / 1399
غرب تهران
ترکيه
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
1,677,824
58,020,623,451 ریال
1,381,443 $
4
11 / 1399
غرب تهران
ترکيه
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
58,392
54,647,247,540 ریال
1,301,125 $
5
8 / 1399
غرب تهران
ترکيه
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
114,000
53,566,263,000 ریال
1,275,387 $
6
4 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84212930
فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم
13,865
53,377,707,497 ریال
1,270,898 $
7
8 / 1399
غرب تهران
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
388,800
46,162,643,542 ریال
1,099,111 $
8
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
362,575
43,496,657,436 ریال
1,035,635 $
9
12 / 1399
غرب تهران
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
46,000
42,743,608,002 ریال
1,017,705 $
10
6 / 1399
غرب تهران
ترکيه
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
1,219,989
36,022,859,201 ریال
857,687 $
11
6 / 1399
غرب تهران
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
978,414
35,528,088,942 ریال
845,907 $
12
11 / 1399
غرب تهران
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
44,395
33,700,320,000 ریال
802,389 $
13
10 / 1399
غرب تهران
ترکيه
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
39,537
32,715,853,680 ریال
778,949 $
14
12 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84212930
فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم
5,800
31,739,651,168 ریال
755,706 $
15
6 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
143,092
29,824,023,096 ریال
710,096 $
16
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
241,000
29,731,335,400 ریال
707,889 $
17
6 / 1399
غرب تهران
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
317,600
26,863,795,840 ریال
639,614 $
18
12 / 1399
غرب تهران
ترکيه
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
225,276
24,901,748,916 ریال
592,899 $
19
8 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
152,245
24,673,619,850 ریال
587,467 $
20
10 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
29,590
24,233,501,250 ریال
576,988 $
21
8 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84212930
فيلترآماده شده جهت استفاده درست هاي تزريق خون وسرم
4,028
22,955,725,029 ریال
546,565 $
22
7 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84462900
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر، براي پارچه بافي به عرض بيش از30cm بدون موتور
115,000
22,509,305,000 ریال
535,936 $
23
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
140,420
21,711,563,940 ریال
516,942 $
24
12 / 1399
غرب تهران
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
159,575
20,710,637,740 ریال
493,110 $
25
2 / 1399
غرب تهران
ترکيه
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
510,048
20,594,949,010 ریال
490,356 $
26
6 / 1399
غرب تهران
ترکيه
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
182,000
19,877,742,360 ریال
473,280 $
27
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
182,000
19,703,265,624 ریال
469,125 $
28
6 / 1399
غرب تهران
ترکيه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
200,000
19,581,231,000 ریال
466,220 $
29
1 / 1399
غرب تهران
ترکيه
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
484,120
19,574,940,165 ریال
466,070 $
30
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84143020
كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت)
75,612
19,250,161,238 ریال
458,337 $
31
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
178,800
19,091,362,120 ریال
454,556 $
32
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
200,000
19,048,502,500 ریال
453,536 $
33
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
126,000
18,696,258,000 ریال
445,149 $
34
8 / 1399
غرب تهران
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
499,000
18,166,722,942 ریال
432,541 $
35
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
499,000
18,166,722,942 ریال
432,541 $
36
10 / 1399
غرب تهران
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
148,000
17,640,606,000 ریال
420,014 $
37
4 / 1399
غرب تهران
ترکيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
499,000
17,437,936,715 ریال
415,189 $
38
4 / 1399
غرب تهران
ترکيه
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
141,800
16,910,075,178 ریال
402,621 $
39
9 / 1399
غرب تهران
ترکيه
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
154,589
16,870,551,721 ریال
401,680 $
40
4 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
23,013
15,487,294,550 ریال
368,745 $
41
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
157,600
15,469,494,256 ریال
368,321 $
42
8 / 1399
غرب تهران
ترکيه
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
363,978
15,368,516,078 ریال
365,917 $
43
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
84,055
15,047,339,853 ریال
358,270 $
44
12 / 1399
غرب تهران
ترکيه
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
54,117
14,955,921,171 ریال
356,093 $
45
10 / 1399
غرب تهران
ترکيه
39232910
کيسه خون از ساير موادپلاستيکي
237
14,597,521,200 ریال
347,560 $
46
2 / 1399
غرب تهران
ترکيه
72092700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
415,370
14,518,247,721 ریال
345,673 $
47
7 / 1399
غرب تهران
ترکيه
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
40,500
14,426,875,616 ریال
343,497 $
48
11 / 1399
غرب تهران
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
117,200
14,269,264,703 ریال
339,744 $
49
5 / 1399
غرب تهران
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
15,750
14,169,948,705 ریال
337,380 $
50
4 / 1399
غرب تهران
ترکيه
72151000
ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)تندبر،فقطسردشکل دا ده شده، ياسردتمام شده.
453,300
14,087,850,984 ریال
335,425 $
مجموع کل (ریال): 1,363,573,120,832
مجموع کل (دلار): 32,466,027