آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک غرب تهران 77 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
587,500
38,062,359,500 ریال
906,247 $
2
8 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
453,000
29,138,702,860 ریال
693,779 $
3
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
219,599
27,741,782,295 ریال
660,519 $
4
7 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
364,650
23,375,865,250 ریال
556,568 $
5
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
304,798
20,091,189,681 ریال
478,362 $
6
6 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
285,700
18,957,376,000 ریال
451,366 $
7
2 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
141,436
16,206,924,068 ریال
385,879 $
8
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
245,800
16,099,081,200 ریال
383,311 $
9
11 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
197,611
14,569,420,247 ریال
346,891 $
10
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
141,441
12,850,728,488 ریال
305,970 $
11
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
97,226
11,375,816,246 ریال
270,853 $
12
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
153,925
11,331,994,320 ریال
269,809 $
13
11 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
75,999
9,821,489,843 ریال
233,845 $
14
6 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
7,415
9,640,472,704 ریال
229,535 $
15
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
136,485
8,265,987,641 ریال
196,809 $
16
7 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
63,254
7,662,053,175 ریال
182,430 $
17
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
95,473
7,137,590,604 ریال
169,943 $
18
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
121,848
6,458,440,544 ریال
153,772 $
19
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
70,233
6,335,781,144 ریال
150,852 $
20
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
94,276
6,236,877,978 ریال
148,497 $
21
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
93,106
5,942,121,229 ریال
141,479 $
22
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
105,033
5,555,821,704 ریال
132,281 $
23
6 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
67,981
4,937,731,521 ریال
117,565 $
24
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
39206190
سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز
4,310
4,914,082,298 ریال
117,002 $
25
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
47,314
4,895,880,480 ریال
116,569 $
26
5 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
69,218
4,749,875,316 ریال
113,092 $
27
3 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
69,102
4,679,596,676 ریال
111,419 $
28
2 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
69,934
4,663,162,965 ریال
111,028 $
29
11 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
68,828
4,593,982,122 ریال
109,381 $
30
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
35,899
4,487,913,332 ریال
106,855 $
31
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
68,084
4,418,536,266 ریال
105,203 $
32
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73071900
لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده.
68,769
4,310,874,886 ریال
102,640 $
33
2 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
73,827
4,308,913,142 ریال
102,593 $
34
7 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
68,085
4,219,353,685 ریال
100,461 $
35
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
69,174
4,079,139,750 ریال
97,122 $
36
2 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
69,507
3,976,736,853 ریال
94,684 $
37
8 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
102,425
3,573,473,665 ریال
85,083 $
38
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
92,395
3,355,090,145 ریال
79,883 $
39
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73072300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.
34,790
3,318,868,322 ریال
79,021 $
40
7 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
45,836
3,306,211,448 ریال
78,719 $
41
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
97,627
3,278,022,848 ریال
78,048 $
42
5 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73072300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.
37,165
3,257,689,232 ریال
77,564 $
43
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
24,979
3,178,521,294 ریال
75,679 $
44
8 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84622900
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي
13,600
3,066,582,000 ریال
73,014 $
45
1 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
48,253
2,973,662,436 ریال
70,801 $
46
6 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
46,944
2,927,024,149 ریال
69,691 $
47
3 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
46,539
2,687,388,363 ریال
63,985 $
48
11 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
37,500
2,506,771,900 ریال
59,685 $
49
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73072300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.
28,417
2,484,505,431 ریال
59,155 $
50
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
34,000
2,261,164,800 ریال
53,837 $
مجموع کل (ریال): 418,268,632,046
مجموع کل (دلار): 9,958,776