آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک فريدون کنارآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک فريدون کنار 98 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
4,996,971
135,080,995,957 ریال
3,216,214 $
2
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
2,597,297
73,459,740,634 ریال
1,749,041 $
3
3 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
2,535,606
65,244,793,653 ریال
1,553,447 $
4
2 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
5,662,594
56,742,675,035 ریال
1,351,016 $
5
1 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
2,471,202
53,484,307,036 ریال
1,273,436 $
6
9 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
1,941,886
46,528,855,914 ریال
1,107,830 $
7
8 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
1,650,933
44,767,469,388 ریال
1,065,892 $
8
7 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
1,547,097
41,048,657,444 ریال
977,349 $
9
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
610,798
17,433,982,882 ریال
415,095 $
10
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
14,097
16,744,255,447 ریال
398,673 $
11
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
15,214
16,563,504,049 ریال
394,369 $
12
12 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
8,455
8,135,508,201 ریال
193,703 $
13
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
5,849
6,331,301,552 ریال
150,745 $
14
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
36,000
5,584,099,990 ریال
132,955 $
15
11 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
380,000
4,205,542,460 ریال
100,132 $
16
2 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
5,426
4,096,138,026 ریال
97,527 $
17
11 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
3,842
3,798,534,080 ریال
90,441 $
18
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
1,122
2,681,725,954 ریال
63,851 $
19
11 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
1,066
2,513,976,993 ریال
59,857 $
20
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041010
متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
14,858
2,332,606,872 ریال
55,538 $
21
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
12,034
2,200,838,700 ریال
52,401 $
22
8 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
1,851
2,166,391,800 ریال
51,581 $
23
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369030
ترمينال ريلي
2,406
1,918,497,915 ریال
45,679 $
24
7 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
10,000
1,720,183,500 ریال
40,957 $
25
8 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
673
1,605,266,647 ریال
38,221 $
26
8 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
9,006
1,576,624,950 ریال
37,539 $
27
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
8,586
1,539,928,650 ریال
36,665 $
28
9 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
6,895
1,328,993,380 ریال
31,643 $
29
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369030
ترمينال ريلي
1,518
1,324,567,635 ریال
31,537 $
30
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
421
1,187,894,532 ریال
28,283 $
31
11 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041010
متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
6,677
1,103,987,026 ریال
26,285 $
32
2 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041010
متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
6,645
969,369,996 ریال
23,080 $
33
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041020
متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
424
899,949,521 ریال
21,427 $
34
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041010
متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
5,647
863,508,200 ریال
20,560 $
35
7 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
5,139
827,803,200 ریال
19,710 $
36
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
347
792,723,254 ریال
18,874 $
37
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041010
متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
4,606
752,839,631 ریال
17,925 $
38
12 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39203000
صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر
5,139
730,824,300 ریال
17,401 $
39
7 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369030
ترمينال ريلي
780
715,458,480 ریال
17,035 $
40
12 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85366990
ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک
433
692,885,484 ریال
16,497 $
41
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
308
680,294,410 ریال
16,197 $
42
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369030
ترمينال ريلي
660
644,333,880 ریال
15,341 $
43
12 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369030
ترمينال ريلي
864
625,043,487 ریال
14,882 $
44
7 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369020
با سداکت
3,188
566,158,260 ریال
13,480 $
45
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85322900
خازنهاي ثابت برقي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
669
563,484,417 ریال
13,416 $
46
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
94059200
اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
161
548,443,644 ریال
13,058 $
47
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85369090
سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
717
536,944,900 ریال
12,784 $
48
5 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85041020
متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
261
514,531,145 ریال
12,251 $
49
6 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
39206200
صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر
733
488,796,750 ریال
11,638 $
50
10 / 1399
فریدون کنار
امارات متحده عربي
85366100
سرپيچ لامپ
1,719
462,440,632 ریال
11,010 $
مجموع کل (ریال): 637,327,679,893
مجموع کل (دلار): 15,174,468