آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک فريدون کنارآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک فريدون کنار 12 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
23,302,980
248,943,060,489 ریال
5,927,216 $
2
8 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
17,683,951
186,849,242,782 ریال
4,448,791 $
3
9 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
8,222,589
89,117,646,689 ریال
2,121,849 $
4
3 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
7,790,062
78,942,975,366 ریال
1,879,595 $
5
1 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
6,614,537
67,580,436,289 ریال
1,609,058 $
6
5 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
6,369,490
67,307,341,938 ریال
1,602,556 $
7
6 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
3,173,003
34,430,524,708 ریال
819,774 $
8
12 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,812,749
31,161,652,312 ریال
741,944 $
9
2 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,857,501
28,489,838,915 ریال
678,329 $
10
1 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,818,782
27,950,348,338 ریال
665,484 $
11
10 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,830,050
25,995,961,984 ریال
618,951 $
12
11 / 1399
فریدون کنار
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,780,077
25,393,459,160 ریال
604,606 $
مجموع کل (ریال): 912,162,488,970
مجموع کل (دلار): 21,718,153