آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک قزوين 1068 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
383,511
311,236,823,527 ریال
6,983,551 $
2
2 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
1,576,569
251,726,779,137 ریال
5,993,495 $
3
4 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
366,055
240,955,753,304 ریال
5,511,921 $
4
7 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
298,950
235,978,750,582 ریال
5,087,906 $
5
10 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
288,894
217,516,640,691 ریال
4,982,830 $
6
11 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
259,426
198,308,650,116 ریال
4,479,859 $
7
8 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
853,262
161,245,470,421 ریال
3,839,178 $
8
10 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
1,503,960
151,254,998,720 ریال
3,601,309 $
9
1 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
197,431
138,752,802,871 ریال
3,303,638 $
10
8 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
150,274
136,092,519,166 ریال
3,240,298 $
11
3 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
192,620
134,995,855,447 ریال
3,214,187 $
12
2 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
178,375
134,885,893,294 ریال
3,211,569 $
13
11 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84774000
ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي
52,480
129,294,379,905 ریال
3,078,438 $
14
7 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
29291090
ساير ایزو سیانات ها
1,090,650
128,519,852,225 ریال
3,059,996 $
15
3 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
98870121
قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14%
393,457
126,092,284,528 ریال
3,002,197 $
16
4 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
98870121
قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14%
395,518
126,092,284,528 ریال
3,002,197 $
17
5 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
98870121
قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14%
395,437
126,092,284,528 ریال
3,002,197 $
18
7 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
98870121
قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14%
367,398
124,025,618,628 ریال
2,952,991 $
19
5 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
139,479
122,036,280,781 ریال
2,905,626 $
20
9 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
98870121
قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14%
346,807
121,872,534,756 ریال
2,901,727 $
21
10 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
98870121
قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14%
346,317
121,872,534,756 ریال
2,901,727 $
22
9 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
137,094
116,496,867,758 ریال
2,773,735 $
23
12 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
84,709
106,154,057,370 ریال
2,527,478 $
24
12 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
1,048,680
102,162,324,106 ریال
2,432,436 $
25
9 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
1,013,872
100,389,099,340 ریال
2,390,217 $
26
12 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
04041000
آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده
440,000
94,785,369,600 ریال
2,256,795 $
27
5 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
122,510
93,116,592,700 ریال
1,866,254 $
28
12 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
108,485
93,074,813,937 ریال
2,216,067 $
29
8 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
840,057
88,391,091,475 ریال
2,104,550 $
30
5 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
52052400
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
673,172
85,557,223,723 ریال
2,037,077 $
31
3 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
490,513
83,217,775,520 ریال
1,981,376 $
32
6 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
93,892
82,639,611,957 ریال
1,967,610 $
33
11 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
106,380
82,350,573,230 ریال
1,960,728 $
34
12 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
98,392
79,550,853,776 ریال
1,699,138 $
35
8 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
101,476
78,677,625,724 ریال
1,873,277 $
36
9 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
29291090
ساير ایزو سیانات ها
595,000
74,999,395,250 ریال
1,785,700 $
37
9 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
04021020
شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1/5 درصد وزنی نباشد غیر از مذکور در جای دیگر
532,800
74,111,976,135 ریال
1,764,571 $
38
3 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
04021030
شير خشك صنعتي
553,600
73,626,721,936 ریال
1,753,017 $
39
5 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
762,600
73,325,847,030 ریال
1,745,854 $
40
7 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
741,000
72,007,960,940 ریال
1,714,475 $
41
4 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
721,200
68,612,624,240 ریال
1,633,634 $
42
11 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
52052400
نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
534,810
67,885,203,070 ریال
1,616,314 $
43
6 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
04022110
شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد
118,762
67,862,659,179 ریال
1,615,778 $
44
12 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
40082900
ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي
32,166
66,207,108,671 ریال
1,576,360 $
45
1 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
04041000
آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده
320,000
66,032,367,808 ریال
1,572,199 $
46
6 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
345,270
66,030,739,535 ریال
1,572,160 $
47
6 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
57,095
65,934,249,900 ریال
1,569,863 $
48
8 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
29291090
ساير ایزو سیانات ها
500,000
64,164,100,000 ریال
1,527,717 $
49
3 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
85219090
ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور
14,028
63,504,226,938 ریال
1,512,005 $
50
9 / 1399
قزوین
امارات متحده عربي
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
47,662
60,526,966,850 ریال
1,441,118 $
مجموع کل (ریال): 5,750,245,019,609
مجموع کل (دلار): 134,744,340