آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک قزوينآمار کل واردات از کشور هند گمرک قزوين 86 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
420,000
86,886,300,000 ریال
2,068,721 $
2
10 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
240,000
45,704,940,000 ریال
1,088,213 $
3
3 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
197,175
38,278,477,520 ریال
911,392 $
4
6 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
158,200
33,563,025,000 ریال
799,120 $
5
6 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
127,920
27,271,520,640 ریال
649,322 $
6
9 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
127,630
25,453,100,040 ریال
606,026 $
7
3 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
120,000
22,957,543,000 ریال
546,608 $
8
9 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
91,000
17,952,280,500 ریال
427,435 $
9
8 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
84,000
17,908,128,000 ریال
426,384 $
10
12 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
90,720
17,492,915,994 ریال
416,498 $
11
5 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
84,000
16,161,452,160 ریال
384,796 $
12
7 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
75,082
16,006,881,744 ریال
381,116 $
13
8 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
60,000
12,622,500,000 ریال
300,536 $
14
5 / 1399
قزوین
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
60,000
12,599,516,000 ریال
299,988 $
15
9 / 1399
قزوین
هند
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
145,920
12,053,073,715 ریال
286,978 $
16
9 / 1399
قزوین
هند
84391000
ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن خميرا ز مواد سلولزي ا ليافي
30,720
11,244,124,836 ریال
267,717 $
17
8 / 1399
قزوین
هند
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
145,920
10,096,911,053 ریال
240,403 $
18
6 / 1399
قزوین
هند
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
145,920
9,902,739,686 ریال
235,780 $
19
8 / 1399
قزوین
هند
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
10,549
9,645,183,513 ریال
229,647 $
20
6 / 1399
قزوین
هند
39119090
پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي
84,000
9,498,518,400 ریال
226,155 $
21
6 / 1399
قزوین
هند
39202020
پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene
81,513
9,257,788,396 ریال
220,424 $
22
10 / 1399
قزوین
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
42,000
9,057,048,000 ریال
215,644 $
23
6 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
128,000
8,855,040,000 ریال
210,834 $
24
12 / 1399
قزوین
هند
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
8,000
8,098,698,696 ریال
192,826 $
25
7 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
112,000
7,895,331,200 ریال
187,984 $
26
10 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
133,240
7,399,416,780 ریال
176,177 $
27
8 / 1399
قزوین
هند
90248000
ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي
6,880
6,807,436,992 ریال
162,082 $
28
12 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
109,640
6,356,269,360 ریال
151,340 $
29
5 / 1399
قزوین
هند
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
88,320
6,043,456,154 ریال
143,892 $
30
7 / 1399
قزوین
هند
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
88,320
5,977,049,608 ریال
142,311 $
31
11 / 1399
قزوین
هند
39202020
پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene
43,331
5,528,446,659 ریال
131,630 $
32
9 / 1399
قزوین
هند
82129010
تيغ دولبه بدون دسته
7,695
5,194,425,720 ریال
123,677 $
33
1 / 1399
قزوین
هند
38099100
مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي
48,000
5,067,756,000 ریال
120,661 $
34
8 / 1399
قزوین
هند
70023200
لوله ا زشيشه ها، كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا 300 درجه آن ها برابر يا کمتر از 0.000005 برحسب کلوين نباشد، کارنشده.
37,665
4,967,247,880 ریال
118,268 $
35
10 / 1399
قزوین
هند
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
18,000
4,954,214,173 ریال
117,957 $
36
12 / 1399
قزوین
هند
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
18,178
4,946,822,512 ریال
117,781 $
37
9 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
87,560
4,777,886,520 ریال
113,759 $
38
4 / 1399
قزوین
هند
39202020
پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene
45,283
4,746,172,631 ریال
113,004 $
39
7 / 1399
قزوین
هند
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
18,066
4,740,121,858 ریال
112,860 $
40
4 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
88,240
4,734,428,960 ریال
112,724 $
41
8 / 1399
قزوین
هند
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
17,934
4,733,274,734 ریال
112,697 $
42
3 / 1399
قزوین
هند
15153000
روغن کرچک و اجزاء آن
80,000
4,653,600,000 ریال
110,800 $
43
5 / 1399
قزوین
هند
32041690
ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ
36,000
4,532,811,000 ریال
107,924 $
44
8 / 1399
قزوین
هند
09012120
قهوه بوداده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي
19,075
4,249,224,347 ریال
101,172 $
45
10 / 1399
قزوین
هند
39073090
سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول)
17,000
4,007,776,414 ریال
95,423 $
46
7 / 1399
قزوین
هند
82129010
تيغ دولبه بدون دسته
5,504
3,991,315,695 ریال
95,031 $
47
10 / 1399
قزوین
هند
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
61,180
3,973,327,758 ریال
94,603 $
48
6 / 1399
قزوین
هند
09012120
قهوه بوداده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي
17,500
3,910,682,550 ریال
93,111 $
49
1 / 1399
قزوین
هند
29213090
ساير
14,400
3,777,379,200 ریال
89,938 $
50
10 / 1399
قزوین
هند
29173990
سايراسيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورها پراکسيد پرا کسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها غير مذکور
15,000
3,754,561,234 ریال
89,394 $
مجموع کل (ریال): 620,288,142,832
مجموع کل (دلار): 14,768,763