آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک قمآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک قم 57 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
98,089
428,053,080,000 ریال
10,191,740 $
2
11 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
41,573
151,880,978,000 ریال
3,616,214 $
3
9 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
38,942
149,328,630,000 ریال
3,555,444 $
4
12 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
43,462
46,273,164,166 ریال
1,101,742 $
5
4 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
143,470
32,753,560,880 ریال
779,847 $
6
4 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
25,063
25,641,353,705 ریال
610,508 $
7
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
17,431
22,754,048,744 ریال
541,763 $
8
3 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
90,342
19,505,329,344 ریال
464,413 $
9
9 / 1399
قم
امارات متحده عربي
85481012
قرا ضه و ضايعات باطري ها
355,440
15,905,917,512 ریال
378,712 $
10
8 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
192,450
13,747,275,487 ریال
327,316 $
11
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
37,810
13,747,274,000 ریال
327,316 $
12
5 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
19,477
13,384,263,620 ریال
318,673 $
13
3 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
12,956
13,327,032,872 ریال
317,310 $
14
5 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
11,933
11,690,032,188 ریال
278,334 $
15
12 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84481900
ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر
9,529
11,621,570,306 ریال
276,704 $
16
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
149,327
11,562,164,126 ریال
275,290 $
17
2 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
12,161
10,748,412,541 ریال
255,915 $
18
12 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
27,326
9,721,450,000 ریال
231,463 $
19
5 / 1399
قم
امارات متحده عربي
38249990
ساير
13,704
9,241,063,708 ریال
220,025 $
20
8 / 1399
قم
امارات متحده عربي
85481012
قرا ضه و ضايعات باطري ها
184,830
8,236,711,917 ریال
196,112 $
21
9 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
21,531
7,931,559,500 ریال
188,847 $
22
9 / 1399
قم
امارات متحده عربي
38249990
ساير
10,955
7,709,931,812 ریال
183,570 $
23
1 / 1399
قم
امارات متحده عربي
38249990
ساير
11,420
7,527,957,906 ریال
179,237 $
24
3 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
13,050
5,208,868,309 ریال
124,021 $
25
2 / 1399
قم
امارات متحده عربي
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
15,040
4,910,247,210 ریال
116,911 $
26
9 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
4,487
4,897,803,754 ریال
116,614 $
27
7 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
4,700
4,819,208,690 ریال
114,743 $
28
8 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
4,700
4,819,208,690 ریال
114,743 $
29
7 / 1399
قم
امارات متحده عربي
85481012
قرا ضه و ضايعات باطري ها
97,700
4,312,966,500 ریال
102,690 $
30
12 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
42,774
3,311,926,231 ریال
78,855 $
31
5 / 1399
قم
امارات متحده عربي
32129000
پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي
4,588
3,193,803,610 ریال
76,043 $
32
1 / 1399
قم
امارات متحده عربي
32129000
پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي
4,593
3,031,427,941 ریال
72,177 $
33
8 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
10,249
2,872,974,400 ریال
68,404 $
34
12 / 1399
قم
امارات متحده عربي
76071110
ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون
21,954
2,368,587,146 ریال
56,395 $
35
11 / 1399
قم
امارات متحده عربي
32082040
مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
6,680
2,020,689,160 ریال
48,112 $
36
12 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40114000
تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت
2,678
1,820,341,512 ریال
43,341 $
37
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
85481012
قرا ضه و ضايعات باطري ها
35,760
1,660,855,320 ریال
39,544 $
38
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
4,405
1,526,839,500 ریال
36,353 $
39
4 / 1399
قم
امارات متحده عربي
39206910
فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده
12,589
1,470,386,468 ریال
35,009 $
40
4 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40114000
تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت
2,034
1,347,335,785 ریال
32,079 $
41
4 / 1399
قم
امارات متحده عربي
32082090
ساير رنگ ها و ورني ها ازجمله (لعابهاولاك ها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غير مذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک يا وينيل
6,840
1,282,167,759 ریال
30,528 $
42
2 / 1399
قم
امارات متحده عربي
85322200
خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک
1,000
1,245,489,300 ریال
29,655 $
43
3 / 1399
قم
امارات متحده عربي
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
2,792
1,053,729,238 ریال
25,089 $
44
3 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40114000
تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت
1,385
1,003,493,817 ریال
23,893 $
45
10 / 1399
قم
امارات متحده عربي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
1,034
983,913,673 ریال
23,427 $
46
11 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40114000
تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت
1,288
977,080,066 ریال
23,264 $
47
2 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40114000
تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت
1,181
703,775,795 ریال
16,757 $
48
11 / 1399
قم
امارات متحده عربي
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
4,880
676,155,440 ریال
16,099 $
49
5 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40114000
تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت
1,040
559,040,560 ریال
13,310 $
50
4 / 1399
قم
امارات متحده عربي
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
4,767
464,563,527 ریال
11,061 $
مجموع کل (ریال): 1,104,835,641,735
مجموع کل (دلار): 26,305,612