آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک قمآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک قم 76 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
قم
ترکيه
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
83,770
194,569,200,000 ریال
4,632,600 $
2
5 / 1399
قم
ترکيه
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
56,925
99,071,460,000 ریال
2,358,844 $
3
12 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,150,518
96,004,101,057 ریال
2,285,812 $
4
10 / 1399
قم
ترکيه
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
50,540
77,046,265,000 ریال
1,834,435 $
5
6 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
625,828
48,007,049,800 ریال
1,143,025 $
6
8 / 1399
قم
ترکيه
84622100
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)، با کنترل شماره ا ي
17,046
40,109,480,000 ریال
954,988 $
7
7 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
491,026
36,540,745,452 ریال
870,018 $
8
10 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
392,151
31,828,320,000 ریال
757,817 $
9
5 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
361,063
27,021,532,170 ریال
643,370 $
10
8 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
331,903
25,248,485,237 ریال
601,154 $
11
2 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
223,921
18,600,860,106 ریال
442,878 $
12
11 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
185,172
16,080,264,000 ریال
382,863 $
13
10 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
178,494
15,788,988,000 ریال
375,928 $
14
8 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
176,253
13,739,676,600 ریال
327,135 $
15
7 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
176,268
12,971,296,200 ریال
308,840 $
16
5 / 1399
قم
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
816,000
12,068,945,000 ریال
287,356 $
17
9 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
155,365
11,964,698,938 ریال
284,874 $
18
6 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
141,673
11,378,547,403 ریال
270,918 $
19
1 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
121,053
10,324,690,265 ریال
245,826 $
20
12 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
94,876
7,862,653,214 ریال
187,206 $
21
9 / 1399
قم
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
93,992
7,726,419,175 ریال
183,962 $
22
12 / 1399
قم
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
60,480
7,623,811,328 ریال
181,519 $
23
7 / 1399
قم
ترکيه
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
34,635
7,462,800,000 ریال
177,686 $
24
5 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
103,309
7,407,010,786 ریال
176,357 $
25
12 / 1399
قم
ترکيه
85079010
پليت باطري (Grid-Cast)
43,380
6,760,433,574 ریال
160,963 $
26
3 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
62,824
5,440,421,964 ریال
129,534 $
27
9 / 1399
قم
ترکيه
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
102,000
4,523,464,356 ریال
107,702 $
28
11 / 1399
قم
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
39,480
4,488,055,032 ریال
106,858 $
29
11 / 1399
قم
ترکيه
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
475
4,082,212,206 ریال
97,196 $
30
11 / 1399
قم
ترکيه
39219020
ورق HPL (highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز 2/1 ميکرون و کمتر از2مليمتر، و
16,140
3,786,518,244 ریال
90,155 $
31
11 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
46,052
3,669,196,807 ریال
87,362 $
32
2 / 1399
قم
ترکيه
55063000
ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده
35,309
3,342,892,233 ریال
79,593 $
33
12 / 1399
قم
ترکيه
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
7,194
3,316,583,951 ریال
78,966 $
34
5 / 1399
قم
ترکيه
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
3,240
3,055,530,600 ریال
72,751 $
35
11 / 1399
قم
ترکيه
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
60,000
2,891,756,700 ریال
68,851 $
36
12 / 1399
قم
ترکيه
39081010
انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي
24,000
2,205,900,000 ریال
52,521 $
37
4 / 1399
قم
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
23,954
2,074,087,282 ریال
49,383 $
38
8 / 1399
قم
ترکيه
25051010
شن و ماسه داراي 95% وزني يا بيشتر سيليس و 6/0% يا كمتر اكسيد آهن
37,500
2,034,207,278 ریال
48,434 $
39
2 / 1399
قم
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
19,662
2,021,225,140 ریال
48,124 $
40
12 / 1399
قم
ترکيه
39073020
به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?)
19,000
2,021,069,760 ریال
48,121 $
41
12 / 1399
قم
ترکيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
11,000
1,916,831,750 ریال
45,639 $
42
7 / 1399
قم
ترکيه
29171200
اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن
44,000
1,900,526,400 ریال
45,251 $
43
9 / 1399
قم
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
12,480
1,773,023,616 ریال
42,215 $
44
10 / 1399
قم
ترکيه
29291090
ساير ایزو سیانات ها
9,900
1,466,415,160 ریال
34,915 $
45
8 / 1399
قم
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
1,670
1,125,022,000 ریال
26,786 $
46
6 / 1399
قم
ترکيه
84229010
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
8,846
1,046,002,951 ریال
24,905 $
47
12 / 1399
قم
ترکيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
5,850
1,030,773,100 ریال
24,542 $
48
12 / 1399
قم
ترکيه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
1,100
982,370,850 ریال
23,390 $
49
8 / 1399
قم
ترکيه
39073020
به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?)
5,000
945,921,925 ریال
22,522 $
50
12 / 1399
قم
ترکيه
32061990
ساير مواد رنگ كننده بر اساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ
6,400
894,967,296 ریال
21,309 $
مجموع کل (ریال): 905,242,709,906
مجموع کل (دلار): 21,553,399