آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک قمآمار کل واردات از کشور چين گمرک قم 134 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
847,137
221,178,625,610 ریال
5,266,158 $
2
12 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
789,577
187,303,489,304 ریال
4,459,607 $
3
11 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
685,696
176,591,760,404 ریال
4,204,566 $
4
3 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
848,146
175,486,252,592 ریال
4,178,244 $
5
6 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
796,468
161,846,820,187 ریال
3,853,496 $
6
4 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
449,837
97,659,794,345 ریال
2,325,233 $
7
12 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
247,743
95,392,606,604 ریال
2,271,253 $
8
4 / 1399
قم
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
316,656
91,615,140,611 ریال
2,181,313 $
9
11 / 1399
قم
چين
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
380,884
84,879,625,830 ریال
2,020,943 $
10
8 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
380,780
80,255,978,768 ریال
1,910,857 $
11
5 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
350,037
74,626,524,072 ریال
1,776,822 $
12
4 / 1399
قم
چين
84229010
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
365,307
65,104,370,584 ریال
1,550,104 $
13
4 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
185,957
51,045,657,717 ریال
1,215,373 $
14
2 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
173,115
50,938,735,652 ریال
1,212,827 $
15
7 / 1399
قم
چين
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
60,000
49,499,822,742 ریال
1,178,567 $
16
6 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
246,009
45,301,832,710 ریال
1,078,615 $
17
12 / 1399
قم
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
164,271
44,891,580,368 ریال
1,068,847 $
18
8 / 1399
قم
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
156,304
43,721,504,503 ریال
1,040,988 $
19
12 / 1399
قم
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
149,202
39,328,610,322 ریال
936,395 $
20
12 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
171,231
38,819,849,946 ریال
924,282 $
21
12 / 1399
قم
چين
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
227,789
32,551,230,331 ریال
775,029 $
22
3 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
134,296
31,429,704,625 ریال
748,326 $
23
9 / 1399
قم
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
106,194
30,813,150,789 ریال
733,646 $
24
5 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
179,130
29,322,080,190 ریال
698,145 $
25
12 / 1399
قم
چين
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
189,480
29,032,332,198 ریال
691,246 $
26
1 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
79,635
28,756,143,200 ریال
684,670 $
27
8 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
128,531
28,603,410,091 ریال
681,034 $
28
10 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
123,489
28,116,632,638 ریال
669,444 $
29
10 / 1399
قم
چين
85014090
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي
375,525
27,652,365,440 ریال
658,390 $
30
9 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
136,833
27,363,445,485 ریال
651,511 $
31
2 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
195,507
27,250,925,598 ریال
648,832 $
32
2 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
114,585
26,295,496,500 ریال
626,083 $
33
7 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
117,547
25,508,716,410 ریال
607,350 $
34
7 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
73,140
23,371,205,400 ریال
556,457 $
35
7 / 1399
قم
چين
85014090
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي
321,600
22,849,283,350 ریال
544,031 $
36
6 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
72,473
22,254,842,400 ریال
529,877 $
37
6 / 1399
قم
چين
85014090
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي
289,151
20,410,919,203 ریال
485,974 $
38
3 / 1399
قم
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
63,321
19,861,881,890 ریال
472,902 $
39
4 / 1399
قم
چين
85079010
پليت باطري (Grid-Cast)
126,510
19,030,515,685 ریال
453,108 $
40
4 / 1399
قم
چين
85014090
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي
275,653
18,778,747,367 ریال
447,113 $
41
12 / 1399
قم
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
162,855
18,657,057,600 ریال
444,216 $
42
9 / 1399
قم
چين
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
141,060
18,608,832,684 ریال
443,067 $
43
11 / 1399
قم
چين
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
170,525
18,475,270,359 ریال
439,887 $
44
7 / 1399
قم
چين
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
74,512
16,411,624,167 ریال
390,753 $
45
9 / 1399
قم
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
72,340
16,005,757,039 ریال
381,089 $
46
5 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
56,290
15,825,356,480 ریال
376,794 $
47
9 / 1399
قم
چين
84229010
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
89,890
15,740,672,592 ریال
374,778 $
48
9 / 1399
قم
چين
85014090
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي
208,800
15,349,668,360 ریال
365,468 $
49
6 / 1399
قم
چين
84229010
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
91,525
15,156,497,928 ریال
360,869 $
50
9 / 1399
قم
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
52,840
15,155,833,557 ریال
360,853 $
مجموع کل (ریال): 2,560,128,182,427
مجموع کل (دلار): 60,955,432