آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک مشهدآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک مشهد 172 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
43,019
819,780,903,798 ریال
19,518,593 $
2
4 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
46,733
760,005,088,815 ریال
18,095,359 $
3
3 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
44,051
685,455,860,556 ریال
16,320,378 $
4
5 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
32,089
519,344,305,936 ریال
12,365,341 $
5
6 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
25,814
418,457,306,407 ریال
9,963,269 $
6
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
14,420
349,954,749,740 ریال
8,332,256 $
7
2 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
21,050
337,789,664,679 ریال
8,042,611 $
8
11 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
18,224
316,884,108,822 ریال
7,544,860 $
9
9 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
18,047
290,398,619,780 ریال
6,914,253 $
10
7 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
16,743
258,642,204,735 ریال
6,158,148 $
11
8 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
8,094
157,402,671,953 ریال
3,747,683 $
12
8 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
1,483,288
107,989,068,960 ریال
2,571,168 $
13
11 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
988,410
79,470,281,683 ریال
1,892,150 $
14
1 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
4,452
72,138,377,610 ریال
1,717,580 $
15
9 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
441,597
49,348,034,035 ریال
1,174,953 $
16
7 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
27,500
47,632,239,594 ریال
1,134,101 $
17
5 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
26,800
46,443,362,354 ریال
1,105,794 $
18
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
422,400
44,226,590,130 ریال
1,053,014 $
19
11 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
387,416
41,372,516,855 ریال
909,535 $
20
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
368,000
38,119,891,050 ریال
907,616 $
21
6 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
368,000
37,368,659,880 ریال
889,730 $
22
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
20,101
35,948,552,040 ریال
855,918 $
23
5 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
396,091
35,454,700,000 ریال
844,160 $
24
6 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
403,054
35,454,700,000 ریال
844,160 $
25
1 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
288,000
27,326,093,445 ریال
650,621 $
26
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
15,000
26,926,607,760 ریال
641,110 $
27
6 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
12,000
21,093,309,120 ریال
502,222 $
28
7 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
192,000
19,198,660,500 ریال
457,111 $
29
3 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
192,000
18,011,513,970 ریال
428,846 $
30
2 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
192,000
17,836,553,700 ریال
424,680 $
31
5 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
176,000
17,445,466,080 ریال
415,368 $
32
9 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
9,800
17,162,197,129 ریال
408,624 $
33
4 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
10,000
16,590,689,440 ریال
395,016 $
34
8 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
201,600
16,074,700,710 ریال
382,731 $
35
8 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
9,200
16,064,845,325 ریال
382,496 $
36
5 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
172,800
14,575,352,940 ریال
347,032 $
37
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
6,507
14,423,612,432 ریال
343,419 $
38
8 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
23,400
13,686,716,160 ریال
325,874 $
39
4 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
201,600
13,669,500,000 ریال
325,464 $
40
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
3,800
12,396,884,536 ریال
295,164 $
41
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
08013200
بادام هندي، بدون پوست سخت، تازه يا خشک
61,000
12,297,600,000 ریال
292,800 $
42
2 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85258010
دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
600
9,516,813,480 ریال
226,591 $
43
8 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
1,400
9,408,603,490 ریال
224,014 $
44
12 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
84,200
9,407,626,560 ریال
223,991 $
45
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
7,843
9,184,368,480 ریال
218,675 $
46
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85076090
ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت
10,416
8,877,102,038 ریال
211,360 $
47
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
100,800
8,852,779,227 ریال
210,780 $
48
7 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
115,200
8,581,158,030 ریال
204,313 $
49
11 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
08013200
بادام هندي، بدون پوست سخت، تازه يا خشک
42,000
8,467,200,000 ریال
201,600 $
50
6 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
86,400
7,705,642,632 ریال
183,468 $
مجموع کل (ریال): 5,959,864,056,596
مجموع کل (دلار): 141,826,000