آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک مشهدآمار کل واردات از کشور هند گمرک مشهد 40 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
391,026
162,374,915,200 ریال
3,866,069 $
2
7 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
190,358
74,933,192,240 ریال
1,784,124 $
3
10 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
300,292
68,714,703,360 ریال
1,636,064 $
4
5 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
494,050
63,359,932,800 ریال
1,508,570 $
5
11 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
140,800
60,881,920,000 ریال
1,449,570 $
6
6 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
227,745
43,260,247,040 ریال
1,030,006 $
7
6 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
98,682
38,833,090,560 ریال
924,597 $
8
1 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
91,826
36,455,222,400 ریال
867,981 $
9
11 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
187,240
32,148,480,000 ریال
765,440 $
10
10 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
70,400
30,335,078,400 ریال
722,264 $
11
7 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
215,306
28,026,662,160 ریال
667,301 $
12
10 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
983,450
26,022,192,000 ریال
619,576 $
13
2 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
99,490
23,939,148,800 ریال
569,980 $
14
1 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
124,268
19,756,425,600 ریال
470,391 $
15
4 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
78,555
19,184,937,600 ریال
456,784 $
16
9 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
51,952
16,233,594,880 ریال
386,514 $
17
12 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
31,435
16,202,045,440 ریال
385,763 $
18
12 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
587,788
15,553,608,000 ریال
370,324 $
19
2 / 1399
مشهد
هند
33021010
اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد
35,200
14,638,131,200 ریال
348,527 $
20
11 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
401,170
10,396,344,000 ریال
247,532 $
21
11 / 1399
مشهد
هند
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
16,400
6,113,362,368 ریال
145,556 $
22
6 / 1399
مشهد
هند
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
16,100
5,842,176,348 ریال
139,099 $
23
3 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
199,238
5,271,882,000 ریال
125,521 $
24
9 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
183,106
4,845,036,000 ریال
115,358 $
25
11 / 1399
مشهد
هند
28332100
سولفات ها از منيزيم
3,600
4,600,000,000 ریال
109,524 $
26
10 / 1399
مشهد
هند
28332100
سولفات ها از منيزيم
3,600
4,576,000,000 ریال
108,952 $
27
9 / 1399
مشهد
هند
08013200
بادام هندي، بدون پوست سخت، تازه يا خشک
15,000
4,410,000,000 ریال
105,000 $
28
10 / 1399
مشهد
هند
08013200
بادام هندي، بدون پوست سخت، تازه يا خشک
15,000
4,410,000,000 ریال
105,000 $
29
8 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
15,870
2,933,760,000 ریال
69,851 $
30
6 / 1399
مشهد
هند
28332100
سولفات ها از منيزيم
1,800
2,252,000,000 ریال
53,619 $
31
3 / 1399
مشهد
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
11,877
2,128,435,200 ریال
50,677 $
32
7 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
60,830
1,609,608,000 ریال
38,324 $
33
11 / 1399
مشهد
هند
08011900
نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده
55,000
1,432,200,000 ریال
34,100 $
34
12 / 1399
مشهد
هند
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
37,890
1,352,694,000 ریال
32,207 $
35
8 / 1399
مشهد
هند
25291000
فلداسپات (Feldspat)
280,000
1,170,143,520 ریال
27,861 $
36
6 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
40,040
1,059,492,000 ریال
25,226 $
37
10 / 1399
مشهد
هند
08011900
نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده
27,500
762,300,000 ریال
18,150 $
38
5 / 1399
مشهد
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
20,020
529,746,000 ریال
12,613 $
39
1 / 1399
مشهد
هند
85399090
ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور
17
52,626,000 ریال
1,253 $
40
2 / 1399
مشهد
هند
84769000
ک اجزاء و قطعات
240
41,412,000 ریال
986 $
مجموع کل (ریال): 856,642,745,116
مجموع کل (دلار): 20,396,254