آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهرآمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر 94 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
370,763
17,456,726,777 ریال
415,636 $
2
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
143,973
17,164,588,241 ریال
408,681 $
3
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
307,596
14,133,209,152 ریال
336,505 $
4
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
264,181
13,135,384,509 ریال
312,747 $
5
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
72,121
12,454,659,986 ریال
296,540 $
6
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
258,743
11,935,258,763 ریال
284,173 $
7
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
92,784
11,051,768,697 ریال
263,137 $
8
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
192,221
9,986,370,872 ریال
237,771 $
9
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
21,515
7,300,959,380 ریال
173,832 $
10
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
53,438
5,728,035,379 ریال
136,382 $
11
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
40,301
5,000,295,290 ریال
119,055 $
12
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
46,886
4,974,694,476 ریال
118,445 $
13
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
87,616
4,042,092,232 ریال
96,240 $
14
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
18,398
3,987,673,000 ریال
94,945 $
15
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
7,562
3,941,178,300 ریال
93,838 $
16
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
51,148
3,863,093,940 ریال
91,978 $
17
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
38,694
3,659,731,075 ریال
87,136 $
18
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
17,000
3,651,724,564 ریال
86,946 $
19
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84244100
پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل
14,619
3,528,583,190 ریال
84,014 $
20
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
33,357
3,274,503,245 ریال
77,964 $
21
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
24,463
2,895,124,240 ریال
68,932 $
22
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
12,166
2,764,006,694 ریال
65,810 $
23
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
41,554
2,651,259,889 ریال
63,125 $
24
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
96062200
دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي.
23,780
2,614,095,000 ریال
62,240 $
25
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
16,162
2,598,047,100 ریال
61,858 $
26
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
39174000
لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي
15,400
2,491,418,230 ریال
59,319 $
27
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
43,360
2,361,929,500 ریال
56,236 $
28
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
96062200
دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي.
21,379
2,306,568,770 ریال
54,918 $
29
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
11,996
2,260,815,050 ریال
53,829 $
30
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
18,817
2,054,643,095 ریال
48,920 $
31
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
16,904
2,053,898,860 ریال
48,902 $
32
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
16,852
2,026,003,726 ریال
48,238 $
33
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82060000
ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي.
18,220
2,003,635,362 ریال
47,706 $
34
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
11,235
1,984,633,850 ریال
47,253 $
35
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
43,487
1,965,965,595 ریال
46,809 $
36
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
17,700
1,675,493,500 ریال
39,893 $
37
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84633000
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده
23,950
1,602,716,124 ریال
38,160 $
38
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84244100
پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل
9,335
1,566,090,854 ریال
37,288 $
39
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
24,234
1,490,699,984 ریال
35,493 $
40
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
7,806
1,393,146,000 ریال
33,170 $
41
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
9,860
1,335,352,200 ریال
31,794 $
42
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
82089000
کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست.
1,862
1,273,250,000 ریال
30,315 $
43
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
7,066
1,251,589,467 ریال
29,800 $
44
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
3,624
1,148,084,200 ریال
27,335 $
45
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
13,571
1,070,245,002 ریال
25,482 $
46
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
3,772
1,051,651,000 ریال
25,039 $
47
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
14,018
1,027,576,980 ریال
24,466 $
48
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84671900
ا بزا ر پنوماتيک (غير ازنوع دوا ر)، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي
2,556
1,025,422,961 ریال
24,415 $
49
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
84671990
مجموعه قیچی و وسایل هرس باغبانی غیر بادی
2,045
935,600,735 ریال
22,276 $
50
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
تايوان
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
5,380
877,166,000 ریال
20,885 $
مجموع کل (ریال): 214,026,661,036
مجموع کل (دلار): 5,095,871