آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهرآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر 61 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
10062000
برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي)
1,500,000
56,511,000,000 ریال
1,345,500 $
2
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
10062000
برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي)
1,500,000
46,365,000,000 ریال
1,103,929 $
3
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
10062000
برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي)
1,500,000
46,282,500,000 ریال
1,101,964 $
4
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
61,793
38,432,542,716 ریال
915,061 $
5
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84729090
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز
115,112
23,540,643,609 ریال
560,492 $
6
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
36,500
22,764,064,500 ریال
542,002 $
7
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
36,500
22,625,601,750 ریال
538,705 $
8
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
85321000
خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت)
49,800
10,345,285,168 ریال
246,316 $
9
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
85321000
خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت)
41,500
8,931,181,248 ریال
212,647 $
10
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
34,100
7,208,273,940 ریال
171,626 $
11
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84729090
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز
41,670
6,334,640,838 ریال
150,825 $
12
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
83052000
سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر، ا زفلزمعمولي.
46,697
5,231,962,383 ریال
124,571 $
13
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84729090
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز
16,981
5,195,878,600 ریال
123,711 $
14
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
116,377
5,166,914,025 ریال
123,022 $
15
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
58,464
4,271,625,000 ریال
101,705 $
16
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
91,200
4,094,246,432 ریال
97,482 $
17
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
65,817
3,044,875,287 ریال
72,497 $
18
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
15,300
2,437,296,000 ریال
58,031 $
19
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
83052000
سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر، ا زفلزمعمولي.
22,803
2,422,536,775 ریال
57,679 $
20
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
20,550
2,373,174,000 ریال
56,504 $
21
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
83052000
سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر، ا زفلزمعمولي.
23,894
2,369,502,358 ریال
56,417 $
22
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
96082000
قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل
1,969
2,168,332,463 ریال
51,627 $
23
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
43,100
2,111,298,800 ریال
50,269 $
24
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
46,367
2,025,259,948 ریال
48,220 $
25
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
22,125
1,894,700,000 ریال
45,112 $
26
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
14,880
1,874,580,056 ریال
44,633 $
27
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
23,426
1,783,674,000 ریال
42,468 $
28
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84841010
درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت
9,961
1,773,725,840 ریال
42,232 $
29
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84831090
ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر
8,789
1,576,285,406 ریال
37,531 $
30
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
45041000
بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانه هاي توپر، همچنين ديسك
12,812
1,574,835,144 ریال
37,496 $
31
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
82078000
ا بزارها براي خراطي کردن.
5,254
1,556,780,344 ریال
37,066 $
32
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
9,778
1,390,270,779 ریال
33,102 $
33
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84099140
شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي
7,319
1,312,642,964 ریال
31,253 $
34
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84849020
مجموعه يا جور شده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند با تركيبات مختلف، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون و کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
11,306
1,281,170,220 ریال
30,504 $
35
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
15,458
1,255,420,600 ریال
29,891 $
36
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
13023100
آگارآگار حتي تغيير يافته
1,700
1,224,864,000 ریال
29,163 $
37
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
12,855
1,223,029,319 ریال
29,120 $
38
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84729090
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز
12,200
1,142,736,385 ریال
27,208 $
39
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84729090
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز
12,200
1,113,119,805 ریال
26,503 $
40
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
83052000
سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر، ا زفلزمعمولي.
9,935
1,065,211,772 ریال
25,362 $
41
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84133010
پمپ ا نژکتور
12,230
1,065,204,000 ریال
25,362 $
42
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
22,500
1,019,741,100 ریال
24,280 $
43
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
20,450
995,334,800 ریال
23,698 $
44
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
87019420
تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار
3,200
682,316,600 ریال
16,246 $
45
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84729090
ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز
6,135
662,784,700 ریال
15,781 $
46
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
3,111
633,761,316 ریال
15,090 $
47
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
7,033
609,324,000 ریال
14,508 $
48
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
7,040
600,943,200 ریال
14,308 $
49
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
6,659
582,493,950 ریال
13,869 $
50
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
هند
87083023
کفشک لنت ترمز انواع خودرو
3,164
508,978,840 ریال
12,119 $
مجموع کل (ریال): 362,657,564,980
مجموع کل (دلار): 8,634,707