آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهرآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر 2528 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
459,159
139,203,125,285 ریال
3,314,360 $
2
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
441,127
132,420,674,610 ریال
3,152,873 $
3
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
2,342,858
112,148,178,088 ریال
2,670,195 $
4
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
216,935
111,767,476,306 ریال
2,661,130 $
5
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
111,661
89,730,730,961 ریال
2,136,446 $
6
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
1,764,631
84,543,825,419 ریال
2,012,948 $
7
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
155,556
84,158,127,487 ریال
2,003,765 $
8
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
266,405
82,320,283,431 ریال
1,960,007 $
9
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
580,105
79,769,018,188 ریال
1,899,262 $
10
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
72,638
71,250,204,000 ریال
1,696,433 $
11
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
262,636
70,813,677,197 ریال
1,686,040 $
12
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
393,126
69,029,211,955 ریال
1,643,553 $
13
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84821000
بلبرينگ.
181,778
68,541,870,659 ریال
1,631,949 $
14
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84821000
بلبرينگ.
167,355
67,656,078,555 ریال
1,610,859 $
15
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
224,671
67,312,524,024 ریال
1,602,679 $
16
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
1,442,564
65,931,641,838 ریال
1,569,801 $
17
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
360,463
60,368,176,746 ریال
1,437,338 $
18
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
185,989
59,187,800,829 ریال
1,409,233 $
19
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
204,458
56,653,214,297 ریال
1,348,886 $
20
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
101,502
56,267,679,765 ریال
1,339,707 $
21
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
148,710
46,466,925,321 ریال
1,106,355 $
22
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
228,024
44,957,513,434 ریال
1,070,417 $
23
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
48,470
43,975,147,320 ریال
1,047,027 $
24
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
95,253
42,575,595,590 ریال
1,013,705 $
25
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
254,301
41,174,757,570 ریال
980,351 $
26
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
855,618
40,477,022,137 ریال
963,739 $
27
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
888,399
37,616,832,045 ریال
895,639 $
28
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
805,445
37,480,913,745 ریال
892,403 $
29
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
217,194
34,738,276,589 ریال
827,102 $
30
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
131,213
34,673,485,726 ریال
825,559 $
31
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
62,332
33,647,886,506 ریال
801,140 $
32
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
387,049
33,346,871,809 ریال
793,973 $
33
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
250,396
32,339,895,380 ریال
769,998 $
34
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
695,808
31,993,374,120 ریال
761,747 $
35
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85299050
اجزاء وقطعات دستگاه های کنترل از راه دور
27,478
31,395,962,800 ریال
747,523 $
36
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
685,120
30,793,294,624 ریال
733,174 $
37
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
84,904
29,601,103,839 ریال
704,788 $
38
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84138200
بالابرهاي آبگونها
363,403
29,346,895,698 ریال
698,736 $
39
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85177010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي
6,190
29,303,323,678 ریال
697,698 $
40
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
582,075
28,972,370,781 ریال
689,818 $
41
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
152,273
28,708,181,260 ریال
683,528 $
42
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
217,390
28,429,097,722 ریال
676,883 $
43
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
314,474
27,443,310,441 ریال
653,412 $
44
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
82152000
مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000).
64,050
27,442,214,450 ریال
653,386 $
45
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
38,160
26,657,636,927 ریال
634,706 $
46
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
84821000
بلبرينگ.
78,168
26,614,261,012 ریال
633,673 $
47
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
292,306
26,262,392,507 ریال
625,295 $
48
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
82152000
مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000).
58,200
25,921,425,600 ریال
617,177 $
49
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
725,876
25,918,380,606 ریال
617,104 $
50
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
چين
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
290,191
25,794,072,950 ریال
614,145 $
مجموع کل (ریال): 2,613,141,941,827
مجموع کل (دلار): 62,217,665