آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 7 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10039000
جو به استثناي بذر
24,084,762
258,997,428,088 ریال
6,166,605 $
2
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10039000
جو به استثناي بذر
19,181,371
201,515,867,034 ریال
4,797,997 $
3
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
11,360,248
125,087,807,847 ریال
2,978,281 $
4
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10039000
جو به استثناي بذر
11,126,918
119,397,627,023 ریال
2,842,801 $
5
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
5,770,407
64,167,866,772 ریال
1,527,806 $
6
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10039000
جو به استثناي بذر
4,700,000
50,926,294,656 ریال
1,212,531 $
7
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
170,000
1,757,144,310 ریال
41,837 $
مجموع کل (ریال): 821,850,035,730
مجموع کل (دلار): 19,567,858