آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 146 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
35,686,488
339,742,281,649 ریال
8,089,102 $
2
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
21,967,568
302,023,443,135 ریال
7,191,034 $
3
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
22,285,951
284,119,449,674 ریال
6,764,749 $
4
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
26,415,884
270,388,378,452 ریال
6,437,819 $
5
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
26,205,553
252,273,697,786 ریال
6,006,517 $
6
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
19,543,169
242,844,537,310 ریال
5,782,013 $
7
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
16,510,668
219,643,644,577 ریال
5,229,611 $
8
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
16,245,219
203,756,635,440 ریال
4,851,348 $
9
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
16,776,793
200,565,245,870 ریال
4,775,363 $
10
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
14,692,263
187,039,659,180 ریال
4,453,325 $
11
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
13,391,164
170,756,849,043 ریال
4,065,639 $
12
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
14,300,530
165,434,609,246 ریال
3,938,919 $
13
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
14,426,379
138,268,051,086 ریال
3,292,096 $
14
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
13,361,801
136,003,433,581 ریال
3,238,177 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
13,278,206
133,193,272,209 ریال
3,171,268 $
16
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
12,620,238
130,806,970,967 ریال
3,114,452 $
17
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
12,068,300
122,179,316,910 ریال
2,909,031 $
18
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
10,355,394
119,812,145,315 ریال
2,852,670 $
19
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
8,769,794
115,673,773,883 ریال
2,754,137 $
20
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
11,355,975
115,574,533,643 ریال
2,751,775 $
21
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
9,238,518
111,896,204,673 ریال
2,664,195 $
22
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
8,999,008
111,829,057,496 ریال
2,662,597 $
23
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
9,314,230
104,108,481,625 ریال
2,478,773 $
24
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
8,780,186
98,059,218,541 ریال
2,334,743 $
25
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
4,395,115
95,844,649,909 ریال
2,282,015 $
26
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
8,867,291
93,902,045,016 ریال
2,235,763 $
27
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
73042900
ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز
1,008,993
93,287,376,215 ریال
2,221,128 $
28
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
9,458,037
92,490,692,311 ریال
2,202,159 $
29
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
10,192,253
91,979,889,774 ریال
2,189,997 $
30
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
87041010
دامپرهای طراحی شده برای استفاده در خارج از شاهراه ها با وزن ناخالص وسیله نقلیه (وزن وسیله نقلیه ومحموله) حداکثر 30 تن
298,900
91,232,412,000 ریال
2,172,200 $
31
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
8,306,363
83,400,354,816 ریال
1,985,723 $
32
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
7,484,237
70,304,850,953 ریال
1,673,925 $
33
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
6,796,644
69,596,761,935 ریال
1,657,066 $
34
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
6,054,629
68,806,105,268 ریال
1,638,241 $
35
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
87041010
دامپرهای طراحی شده برای استفاده در خارج از شاهراه ها با وزن ناخالص وسیله نقلیه (وزن وسیله نقلیه ومحموله) حداکثر 30 تن
217,690
68,282,962,000 ریال
1,625,785 $
36
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
84383000
ماشين آلات و دستگاه هاي قندسازي
115,965
65,923,594,160 ریال
1,569,609 $
37
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
87041010
دامپرهای طراحی شده برای استفاده در خارج از شاهراه ها با وزن ناخالص وسیله نقلیه (وزن وسیله نقلیه ومحموله) حداکثر 30 تن
209,600
64,622,311,500 ریال
1,538,626 $
38
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
5,019,877
45,429,003,101 ریال
1,081,643 $
39
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
47031100
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج
1,211,139
43,878,750,347 ریال
1,044,732 $
40
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
3,809,364
40,626,585,403 ریال
967,300 $
41
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
44039900
ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست
4,291,842
37,281,755,819 ریال
887,661 $
42
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
2,998,621
36,211,969,835 ریال
862,190 $
43
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
280,000
31,477,808,000 ریال
749,472 $
44
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
300,000
30,738,960,000 ریال
731,880 $
45
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,651,747
30,677,302,541 ریال
730,412 $
46
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
260,000
28,934,685,000 ریال
688,921 $
47
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
27101940
روغن پايه معدني
991,962
28,358,663,678 ریال
675,206 $
48
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
10011900
گندم دروم به استثنای بذر آن
2,999,041
28,254,780,819 ریال
672,733 $
49
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
220,000
24,960,793,000 ریال
594,305 $
50
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
220,000
23,579,820,000 ریال
561,424 $
مجموع کل (ریال): 5,756,077,774,691
مجموع کل (دلار): 137,049,469