آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
4,976,773
107,098,198,680 ریال
2,549,957 $
2
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
2,559,140
58,231,860,191 ریال
1,386,473 $
3
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
1,591,938
37,076,939,548 ریال
882,784 $
4
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
1,547,857
33,025,072,662 ریال
786,311 $
5
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
کانادا
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
487,350
24,129,132,242 ریال
574,503 $
6
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
253,400
5,500,453,938 ریال
130,963 $
مجموع کل (ریال): 265,061,657,261
مجموع کل (دلار): 6,310,991