آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 84 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
18,576,500
984,684,373,255 ریال
23,444,866 $
2
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
18,853,559
960,502,450,661 ریال
22,869,106 $
3
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
22,400,000
698,929,585,472 ریال
16,641,181 $
4
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
19,589,382
640,375,585,619 ریال
15,247,038 $
5
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
13,233,676
557,020,642,354 ریال
13,262,396 $
6
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
10,130,788
417,810,126,506 ریال
9,947,860 $
7
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
10,179,304
363,283,240,562 ریال
8,649,601 $
8
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
7,032,449
284,560,298,781 ریال
6,775,245 $
9
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
12,155,845
229,661,596,755 ریال
5,468,133 $
10
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
11,766,903
216,246,025,620 ریال
5,148,715 $
11
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,014,081
190,410,772,356 ریال
4,533,590 $
12
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
3,903,369
164,815,243,083 ریال
3,924,172 $
13
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
8,456,224
163,393,945,239 ریال
3,890,332 $
14
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
9,948,002
111,974,886,811 ریال
2,666,069 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
5,898,451
64,082,304,275 ریال
1,525,769 $
16
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
5,838,002
63,222,531,598 ریال
1,505,298 $
17
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
5,324,678
59,624,047,879 ریال
1,419,620 $
18
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
4,673,477
52,597,745,191 ریال
1,252,327 $
19
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
36,590
48,786,796,072 ریال
1,161,590 $
20
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
3,040,038
31,112,685,130 ریال
740,778 $
21
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
859,650
27,290,226,478 ریال
649,767 $
22
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
10059010
ذرت دامي
2,442,565
24,795,149,945 ریال
590,361 $
23
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84186990
ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي
8,136
19,412,180,186 ریال
462,195 $
24
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
100,800
18,274,665,100 ریال
435,111 $
25
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
8,323
15,406,209,594 ریال
366,815 $
26
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
4,283
14,382,253,725 ریال
342,435 $
27
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
67,040
12,503,531,158 ریال
297,703 $
28
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
8,700
12,327,882,898 ریال
293,521 $
29
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
67,200
11,927,024,560 ریال
283,977 $
30
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
5,555
9,658,348,392 ریال
229,961 $
31
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
50,400
9,505,271,808 ریال
226,316 $
32
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
243,779
9,421,208,578 ریال
224,314 $
33
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
33,160
9,066,133,216 ریال
215,860 $
34
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
308,570
8,208,127,686 ریال
195,432 $
35
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
35030090
ساير
20,000
7,159,557,000 ریال
170,466 $
36
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
85419000
اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541
32,561
6,933,236,374 ریال
165,077 $
37
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
148,910
6,792,392,890 ریال
161,724 $
38
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
87163920
بوژي براي حمل و نقل كالا
81,375
6,628,496,600 ریال
157,821 $
39
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
35030090
ساير
20,000
6,616,883,000 ریال
157,545 $
40
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
35030090
ساير
20,000
6,523,650,000 ریال
155,325 $
41
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
35030090
ساير
20,000
6,321,357,000 ریال
150,508 $
42
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
85044060
انواع UPS
6,619
5,838,445,538 ریال
139,011 $
43
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
3,648
5,470,106,665 ریال
130,241 $
44
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
5,126
5,205,828,434 ریال
123,948 $
45
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
6,162
4,995,089,512 ریال
118,931 $
46
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
7,199
4,710,024,494 ریال
112,143 $
47
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
2,331
4,595,096,144 ریال
109,407 $
48
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
73023090
#N/A
47,800
4,586,299,104 ریال
109,198 $
49
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
48054000
کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق
22,181
4,018,704,782 ریال
95,683 $
50
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
16,800
3,777,570,656 ریال
89,942 $
مجموع کل (ریال): 6,595,445,834,736
مجموع کل (دلار): 157,034,424