آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور جمهوري آذربايجان گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 51 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
312,848
32,865,758,000 ریال
782,518 $
2
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
414,770
30,665,880,500 ریال
730,140 $
3
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
357,058
26,405,756,200 ریال
628,708 $
4
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
254,770
26,010,510,000 ریال
619,298 $
5
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
317,216
23,492,157,000 ریال
559,337 $
6
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
283,953
20,995,605,000 ریال
499,895 $
7
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
360,839
20,485,092,000 ریال
487,740 $
8
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
270,061
19,978,087,500 ریال
475,669 $
9
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
246,626
18,235,745,000 ریال
434,184 $
10
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84622900
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي
313,884
17,797,338,500 ریال
423,746 $
11
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
172,433
17,512,890,000 ریال
416,974 $
12
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
120,576
12,259,023,000 ریال
291,882 $
13
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
163,405
12,096,767,000 ریال
288,018 $
14
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84591000
ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات
187,477
10,637,781,500 ریال
253,281 $
15
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84592100
ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز، باکنترل شماره اي
177,053
10,052,803,500 ریال
239,352 $
16
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
106,994
9,901,515,000 ریال
235,750 $
17
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
142,893
9,678,825,000 ریال
230,448 $
18
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84592100
ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز، باکنترل شماره اي
169,332
9,640,035,000 ریال
229,525 $
19
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
165,018
9,397,224,000 ریال
223,743 $
20
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
148,961
8,452,408,500 ریال
201,248 $
21
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
145,194
8,251,262,500 ریال
196,459 $
22
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85158010
ماشين جوشکاري ا لقايي
92,272
7,761,312,000 ریال
184,793 $
23
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84591000
ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات
130,752
7,534,741,500 ریال
179,399 $
24
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
124,391
7,179,568,500 ریال
170,942 $
25
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
125,988
7,132,061,000 ریال
169,811 $
26
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
69,091
7,078,090,500 ریال
168,526 $
27
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
80,847
7,014,473,200 ریال
167,011 $
28
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
78,902
6,663,983,200 ریال
158,666 $
29
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84591000
ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات
116,790
6,626,272,500 ریال
157,768 $
30
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
59,702
6,380,983,000 ریال
151,928 $
31
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
85,020
6,300,077,000 ریال
150,002 $
32
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
104,021
5,906,565,000 ریال
140,632 $
33
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
78,314
5,802,702,500 ریال
138,160 $
34
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
55,016
5,530,551,000 ریال
131,680 $
35
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
65,281
4,800,480,000 ریال
114,297 $
36
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84622900
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي
81,333
4,656,393,000 ریال
110,866 $
37
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
36,754
4,011,745,000 ریال
95,518 $
38
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
36,000
3,188,458,800 ریال
75,916 $
39
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
54,347
3,120,448,500 ریال
74,296 $
40
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84592100
ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز، باکنترل شماره اي
52,173
3,044,340,000 ریال
72,484 $
41
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
28,799
3,023,560,400 ریال
71,990 $
42
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
43,677
2,985,060,000 ریال
71,073 $
43
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
49,297
2,783,981,000 ریال
66,285 $
44
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84622900
ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي
41,790
2,394,450,000 ریال
57,011 $
45
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
21,693
2,359,850,000 ریال
56,187 $
46
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
40,787
2,340,515,000 ریال
55,727 $
47
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
25,800
2,250,225,000 ریال
53,577 $
48
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
29,464
2,178,976,500 ریال
51,880 $
49
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
26,500
1,850,407,000 ریال
44,057 $
50
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
جمهوري آذربايجان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
17,900
1,300,286,000 ریال
30,959 $
مجموع کل (ریال): 488,013,021,800
مجموع کل (دلار): 11,619,356