آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
7,918,346
86,947,347,454 ریال
2,070,175 $
2
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
2,849,451
31,781,836,186 ریال
756,710 $
3
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
2,708,174
30,279,622,476 ریال
720,943 $
4
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
عمان
10059010
ذرت دامي
2,465,190
25,029,936,886 ریال
595,951 $
5
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
عمان
10039000
جو به استثناي بذر
2,069,992
22,119,719,255 ریال
526,660 $
مجموع کل (ریال): 196,158,462,257
مجموع کل (دلار): 4,670,439