آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 39 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,675,440
188,448,920,060 ریال
4,486,879 $
2
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,323,644
184,130,537,618 ریال
4,384,060 $
3
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,174,560
141,867,004,829 ریال
3,377,786 $
4
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
12,554,592
115,710,349,426 ریال
2,755,008 $
5
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,200,000
77,699,229,125 ریال
1,849,982 $
6
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
5,497,844
72,066,249,512 ریال
1,715,863 $
7
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
4,559,525
62,107,172,780 ریال
1,478,742 $
8
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
5,654,680
59,265,761,830 ریال
1,411,090 $
9
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
5,213,157
55,623,751,183 ریال
1,324,375 $
10
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
5,503,691
55,151,042,226 ریال
1,313,120 $
11
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
4,875,323
54,643,946,393 ریال
1,301,046 $
12
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
2,851,420
52,432,748,966 ریال
1,248,399 $
13
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
4,695,325
42,109,949,292 ریال
1,002,618 $
14
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,281,546
38,906,786,937 ریال
926,352 $
15
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
3,198,501
34,358,137,866 ریال
818,051 $
16
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,889,829
32,484,134,857 ریال
773,432 $
17
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
2,758,598
29,466,542,363 ریال
701,584 $
18
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,815,000
28,830,498,100 ریال
686,440 $
19
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
2,185,613
24,943,590,310 ریال
593,895 $
20
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
2,243,040
24,918,753,790 ریال
593,304 $
21
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,138,140
24,003,935,617 ریال
571,522 $
22
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,571,034
19,893,092,251 ریال
473,645 $
23
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
1,765,865
17,706,981,480 ریال
421,595 $
24
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44039900
ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست
2,427,290
12,114,746,045 ریال
288,446 $
25
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
583,955
10,500,152,606 ریال
250,004 $
26
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
848,725
10,005,780,402 ریال
238,233 $
27
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44039500
چوب خام عمل آمده با رنگ ، کروزوت یا سایر عوامل محافظت کننده از توس (گونه های توس) که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد
735,521
4,375,832,616 ریال
104,186 $
28
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44039900
ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست
390,060
3,542,986,008 ریال
84,357 $
29
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
100,160
2,771,769,347 ریال
65,995 $
30
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
38,593
2,181,777,000 ریال
51,947 $
31
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
38,266
2,181,777,000 ریال
51,947 $
32
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84594900
ساير
37,887
2,156,407,500 ریال
51,343 $
33
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
96,000
1,146,000,000 ریال
27,286 $
34
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
28092020
اسيد فسفريک با درجه خلوص 55درصد و بالاتر
18,600
995,554,770 ریال
23,704 $
35
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
12,700
969,019,000 ریال
23,072 $
36
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
5,060
821,971,800 ریال
19,571 $
37
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
11,260
731,319,680 ریال
17,412 $
38
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
13,134
297,280,356 ریال
7,078 $
39
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
فدراسیون روسيه
84099920
اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز
4,030
214,352,320 ریال
5,104 $
مجموع کل (ریال): 1,491,775,843,261
مجموع کل (دلار): 35,518,473