آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 572 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
614,119
249,725,445,416 ریال
5,945,844 $
2
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
477,543
186,625,893,505 ریال
4,443,474 $
3
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
86079900
اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند.
72,900
169,426,218,906 ریال
4,033,958 $
4
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
332,751
106,238,275,420 ریال
2,529,483 $
5
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
241,421
102,270,618,300 ریال
2,435,015 $
6
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
215,273
81,373,950,775 ریال
1,937,475 $
7
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
186,826
80,869,259,460 ریال
1,925,459 $
8
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
203,667
80,738,868,340 ریال
1,922,354 $
9
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
206,288
79,920,819,600 ریال
1,902,877 $
10
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
210,298
78,855,173,650 ریال
1,877,504 $
11
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
201,532
77,448,078,350 ریال
1,844,002 $
12
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
200,565
75,663,894,780 ریال
1,801,521 $
13
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
197,609
73,835,699,300 ریال
1,757,993 $
14
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
230,155
66,411,477,500 ریال
1,581,226 $
15
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
150,024
64,533,059,730 ریال
1,536,501 $
16
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
552,536
63,560,376,211 ریال
1,513,342 $
17
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
177,954
60,680,734,500 ریال
1,444,779 $
18
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
200,532
60,006,094,900 ریال
1,428,717 $
19
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672100
مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي
273,114
55,971,405,146 ریال
1,332,653 $
20
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
444,275
54,448,942,393 ریال
1,296,403 $
21
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
105,164
53,520,306,400 ریال
1,274,293 $
22
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871240
با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناي لاستيک
375,253
49,334,707,395 ریال
1,174,636 $
23
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672100
مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي
310,359
48,150,455,502 ریال
1,146,439 $
24
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870122
قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک
166,968
47,960,429,088 ریال
1,141,915 $
25
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
124,681
47,338,331,280 ریال
1,127,103 $
26
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
142,119
46,904,954,346 ریال
1,116,785 $
27
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
260,332
45,993,420,494 ریال
1,095,081 $
28
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871240
با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناي لاستيک
327,976
45,392,553,265 ریال
1,080,775 $
29
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
137,438
44,178,630,200 ریال
1,051,872 $
30
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672100
مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي
200,738
43,231,934,250 ریال
1,029,332 $
31
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
205,827
41,600,973,654 ریال
990,499 $
32
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672200
ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي
216,083
41,023,136,684 ریال
976,741 $
33
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
72106100
محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي.
1,387,000
39,367,651,340 ریال
937,325 $
34
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
336,597
38,493,213,538 ریال
916,505 $
35
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672100
مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي
256,317
36,517,755,714 ریال
869,470 $
36
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
78,843
33,882,289,200 ریال
806,721 $
37
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
79,300
32,121,530,200 ریال
764,798 $
38
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
210,852
31,606,952,000 ریال
752,546 $
39
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
84,476
30,153,347,980 ریال
717,937 $
40
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98871183
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
81,901
29,537,233,120 ریال
703,267 $
41
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84679900
ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد
218,110
28,101,967,092 ریال
669,094 $
42
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
72106100
محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي.
900,000
27,584,064,000 ریال
656,763 $
43
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
67,204
26,526,434,816 ریال
631,582 $
44
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672100
مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي
145,485
26,026,193,933 ریال
619,671 $
45
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
146,044
25,225,871,393 ریال
600,616 $
46
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
191,885
24,612,343,412 ریال
586,008 $
47
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
98870445
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك
53,933
24,077,898,146 ریال
573,283 $
48
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
209,498
23,491,049,024 ریال
559,311 $
49
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
175,078
22,054,836,907 ریال
525,115 $
50
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
چين
82023900
تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات.
92,710
21,823,611,126 ریال
519,610 $
مجموع کل (ریال): 2,944,438,361,681
مجموع کل (دلار): 70,105,673