آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه آزاد تجاري چابهارآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه آزاد تجاري چابهار 1 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
57,169,290
678,981,134,480 ریال
16,166,217 $
مجموع کل (ریال): 678,981,134,480
مجموع کل (دلار): 16,166,217