آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مناطق آزاد گمرک منطقه آزاد تجاري چابهارآمار کل واردات از کشور مناطق آزاد گمرک منطقه آزاد تجاري چابهار 71 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,325,000
101,796,687,950 ریال
2,423,731 $
2
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
882,000
38,337,314,000 ریال
912,793 $
3
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
882,000
36,444,150,000 ریال
867,718 $
4
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
186,581
36,125,844,336 ریال
860,139 $
5
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
152,577
31,735,695,519 ریال
755,612 $
6
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
168,838
29,073,862,719 ریال
692,235 $
7
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
744,500
28,930,099,965 ریال
688,812 $
8
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
129,092
25,011,038,934 ریال
595,501 $
9
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
100,674
22,915,366,440 ریال
545,604 $
10
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
525,000
21,495,983,250 ریال
511,809 $
11
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
185,927
19,862,932,938 ریال
472,927 $
12
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
163,920
19,545,109,550 ریال
465,360 $
13
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
86,277
19,085,614,974 ریال
454,419 $
14
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
92,252
16,731,985,599 ریال
398,381 $
15
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
132,486
16,118,317,963 ریال
383,769 $
16
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
99,558
15,580,148,787 ریال
370,956 $
17
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
130,238
14,672,361,061 ریال
349,342 $
18
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
104,490
13,797,986,617 ریال
328,523 $
19
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
96,359
11,706,115,033 ریال
278,717 $
20
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
75,280
10,888,107,513 ریال
259,241 $
21
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
91,210
10,817,063,337 ریال
257,549 $
22
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
250,000
10,589,970,000 ریال
252,142 $
23
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
50,440
9,984,715,056 ریال
237,731 $
24
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
90,819
9,797,714,127 ریال
233,279 $
25
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
63,750
8,869,270,726 ریال
211,173 $
26
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
76,241
8,046,275,045 ریال
191,578 $
27
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
72,059
7,903,359,765 ریال
188,175 $
28
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
68,280
7,766,379,864 ریال
184,914 $
29
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
48,750
5,925,209,070 ریال
141,076 $
30
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433900
ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه
49,000
5,875,294,594 ریال
139,888 $
31
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
50,750
5,617,083,271 ریال
133,740 $
32
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
50,365
5,558,075,580 ریال
132,335 $
33
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
52,570
5,534,120,270 ریال
131,765 $
34
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59100010
تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد نسجی حتی آغشته ، اندوده، پوشانده شده یا مطبق شده با ماده پلاستیکی، یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر با عرض حداقل از 220 سانتی متر
57,500
5,175,101,200 ریال
123,217 $
35
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
45,405
5,115,132,600 ریال
121,789 $
36
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
47,300
4,912,726,297 ریال
116,970 $
37
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
34,170
4,406,108,260 ریال
104,907 $
38
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
54075200
پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره
9,300
4,385,681,593 ریال
104,421 $
39
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59100000
تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر
45,850
3,981,916,170 ریال
94,808 $
40
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
43,550
3,853,487,400 ریال
91,750 $
41
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59100000
تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر
35,670
2,923,042,356 ریال
69,596 $
42
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
23,872
2,500,687,280 ریال
59,540 $
43
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
22,730
2,455,755,212 ریال
58,470 $
44
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
24,960
2,371,453,590 ریال
56,463 $
45
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
54075200
پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره
6,166
2,130,916,956 ریال
50,736 $
46
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
13,000
1,914,408,080 ریال
45,581 $
47
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
59100090
تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد نسجی حتی آغشته ، اندوده، پوشانده شده یا مطبق شده با ماده پلاستیکی، یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر با عرض بیشتر از 220 سانتی متر
19,150
1,792,078,920 ریال
42,669 $
48
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
54026200
نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
18,774
1,609,029,425 ریال
38,310 $
49
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
96034090
بروس و قلم مو برای تقاشی کردن ، رنگ کردن ، ورنی زدن یا قلم و بروس های همانند ( غیراز قلم موهای شماره فرعی 960330 ؛ تامپون تقاشی و غلطک نقاشی به استثنای ردیف تعرفه 96034010 غیر مذکور در جای دیگر
14,650
1,540,847,504 ریال
36,687 $
50
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
مناطق آزاد
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
15,900
1,327,401,750 ریال
31,605 $
مجموع کل (ریال): 684,535,028,446
مجموع کل (دلار): 16,298,453