آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه آزاد تجاري چابهارآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه آزاد تجاري چابهار 24 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
10,744,000
433,848,408,000 ریال
10,329,724 $
2
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
9,524,000
342,230,980,000 ریال
8,148,357 $
3
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
7,656,000
282,185,038,000 ریال
6,718,691 $
4
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
7,150,000
260,472,550,000 ریال
6,201,727 $
5
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,850,000
259,934,170,000 ریال
6,188,909 $
6
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,960,000
252,339,120,000 ریال
6,008,074 $
7
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,760,000
172,501,360,000 ریال
4,107,175 $
8
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,800,000
72,914,160,000 ریال
1,736,051 $
9
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,630,000
58,799,484,080 ریال
1,399,988 $
10
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,360,000
51,695,190,000 ریال
1,230,838 $
11
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,006,000
36,487,620,000 ریال
868,753 $
12
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
186,459
35,531,927,216 ریال
845,998 $
13
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
720,000
28,007,280,000 ریال
666,840 $
14
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
102,250
21,343,635,000 ریال
508,182 $
15
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
75,792
17,337,841,332 ریال
412,806 $
16
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
65,950
14,180,156,900 ریال
337,623 $
17
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
96,000
14,117,072,000 ریال
336,121 $
18
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
96,000
10,838,016,000 ریال
258,048 $
19
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
38,978
8,970,020,788 ریال
213,572 $
20
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
33,500
7,757,492,000 ریال
184,702 $
21
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
17,810
3,830,215,680 ریال
91,196 $
22
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
14,238
3,302,451,550 ریال
78,630 $
23
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
28,125
2,834,196,750 ریال
67,481 $
24
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
هند
09024090
چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010
23,750
2,498,269,000 ریال
59,483 $
مجموع کل (ریال): 2,393,956,654,296
مجموع کل (دلار): 56,998,969