آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک منطقه آزاد تجاري چابهارآمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک منطقه آزاد تجاري چابهار 10 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
9,151,760
345,903,773,672 ریال
8,235,804 $
2
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,911,680
310,253,984,082 ریال
7,387,000 $
3
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,010,370
254,943,701,172 ریال
6,070,088 $
4
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
5,778,500
241,024,507,570 ریال
5,738,679 $
5
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
4,382,720
208,401,059,489 ریال
4,961,930 $
6
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
4,660,000
196,206,374,520 ریال
4,671,580 $
7
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,670,000
170,604,746,450 ریال
4,062,018 $
8
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,580,000
115,322,042,400 ریال
2,745,763 $
9
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,972,000
91,546,432,165 ریال
2,179,677 $
10
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
522,950
21,387,305,789 ریال
509,222 $
مجموع کل (ریال): 1,955,593,927,309
مجموع کل (دلار): 46,561,761