آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد



آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 7 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
124,727,171
1,320,597,453,695 ریال
31,442,797 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
38,900,800
424,905,881,171 ریال
10,116,807 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
38,562,250
420,201,500,917 ریال
10,004,798 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
35,047,705
385,872,718,973 ریال
9,187,446 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
12,809,791
129,712,382,913 ریال
3,088,390 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
15,900
7,068,926,000 ریال
168,308 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10059010
ذرت دامي
137,443
1,298,720,898 ریال
30,922 $
مجموع کل (ریال): 2,689,657,584,567
مجموع کل (دلار): 64,039,468