آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 62 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
19,915,116
1,049,703,351,617 ریال
24,992,937 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
49,586,720
516,308,299,712 ریال
12,293,055 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
37,982,712
440,367,544,219 ریال
10,484,942 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
9,983,902
438,433,831,029 ریال
10,438,901 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
37,550,415
381,340,659,879 ریال
9,079,540 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
10,098,579
334,399,830,041 ریال
7,961,901 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
10,014,133
318,435,972,804 ریال
7,581,809 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
27,892,276
307,125,953,643 ریال
7,312,523 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
8,560,863
307,093,096,945 ریال
7,311,740 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
26,990,199
305,676,643,302 ریال
7,278,015 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
26,691,501
270,520,071,645 ریال
6,440,954 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
25,825,928
258,475,157,615 ریال
6,154,170 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,000,850
253,988,070,633 ریال
6,047,335 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
23,393,839
245,722,254,252 ریال
5,850,530 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,023,785
233,460,162,021 ریال
5,558,575 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
19,176,525
212,093,479,222 ریال
5,049,845 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
17,189,502
186,443,890,026 ریال
4,439,140 $
18
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
14,670,856
164,630,962,589 ریال
3,919,785 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
15,031,985
150,563,718,199 ریال
3,584,850 $
20
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,459,287
144,206,848,671 ریال
3,433,496 $
21
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
13,374,077
143,502,275,617 ریال
3,416,721 $
22
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
13,051,919
127,045,082,408 ریال
3,024,883 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10011900
گندم دروم به استثنای بذر آن
11,136,183
123,033,958,808 ریال
2,929,380 $
24
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
12,113,503
121,672,380,245 ریال
2,896,961 $
25
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
10,986,666
119,553,597,526 ریال
2,846,514 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
5,390,690
116,102,013,096 ریال
2,764,334 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,500,000
113,010,625,000 ریال
2,690,729 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
11,054,165
111,773,725,836 ریال
2,661,279 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
1,113,990
107,149,266,519 ریال
2,551,173 $
30
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
10,816,409
107,047,973,327 ریال
2,548,761 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,509,317
88,908,844,720 ریال
2,116,877 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
8,167,012
88,685,262,905 ریال
2,111,554 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
7,512,436
78,858,275,279 ریال
1,877,578 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019920
گندم معمولي
6,074,716
74,492,089,126 ریال
1,773,621 $
35
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
700,280
67,164,468,148 ریال
1,599,154 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
6,083,946
63,126,049,200 ریال
1,503,001 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
5,682,360
61,247,857,084 ریال
1,458,282 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
612,120
59,174,400,959 ریال
1,408,914 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
2,953,998
54,585,540,663 ریال
1,299,656 $
40
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
543,060
52,462,571,890 ریال
1,249,109 $
41
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
539,360
52,105,131,444 ریال
1,240,598 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019920
گندم معمولي
4,099,555
50,545,631,327 ریال
1,203,467 $
43
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
2,119,100
45,923,577,662 ریال
1,093,419 $
44
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
4,992,429
45,305,109,969 ریال
1,078,693 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
417,240
39,407,742,592 ریال
938,280 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
3,007,091
36,044,104,020 ریال
858,193 $
47
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
364,130
35,021,648,975 ریال
833,849 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
3,079,838
33,483,515,666 ریال
797,227 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
330,430
31,473,792,644 ریال
749,376 $
50
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
امارات متحده عربي
10019920
گندم معمولي
2,970,286
28,811,851,425 ریال
685,996 $
مجموع کل (ریال): 8,795,708,162,144
مجموع کل (دلار): 209,421,622