آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکمنستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور ترکمنستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
25,311,840
222,484,662,581 ریال
5,297,254 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
9,160,624
79,022,599,027 ریال
1,881,490 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131200
کک نفت تکليس شده
3,295,880
57,820,677,522 ریال
1,376,683 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131200
کک نفت تکليس شده
3,687,260
57,074,507,578 ریال
1,358,917 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131200
کک نفت تکليس شده
2,312,560
38,897,582,958 ریال
926,133 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
3,302,000
31,840,073,527 ریال
758,097 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
3,633,099
31,394,502,904 ریال
747,488 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131200
کک نفت تکليس شده
1,704,080
30,673,612,991 ریال
730,324 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
2,369,892
22,988,568,572 ریال
547,347 $
10
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
1,306,902
12,445,366,366 ریال
296,318 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
1,116,351
10,825,077,031 ریال
257,740 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
27131100
کک نفت تکليس نشده
850,000
7,358,811,250 ریال
175,210 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
14042000
لينتر پنبه
20,720
464,318,624 ریال
11,055 $
مجموع کل (ریال): 603,290,360,931
مجموع کل (دلار): 14,364,056